งานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day)

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 รศ.ดร.นพ.ม.ล.กรเกียรติ์ สนิทวงศ์ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 15 (15th World Stroke Day) ห่างไกลปัจจัยเสี่ยง ห่างไกลโรคหลอดเลือดสมอง โดยมี รศ.(พิเศษ) พญ.อรอุมา ชุติเนตร หัวหน้าสาขาประสาทวิทยา ภาคอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องอเนกประสงค์ อาคารแพทยพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ศูนย์ประสาทศาสตร์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด กลุ่มงานเภสัชกรรม และชมรมคนรู้ทันอัมพาตที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง ได้ดำเนินโครงการวันโรคหลอดเลือดสมองโลกขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ ได้แก่

  • เรื่องเล่าเรียนรู้ชีวิตภายหลังโรคหลอดเลือดสมอง (Life After Stroke)
  • การแสวนา “กินอยู่แบบไหน? จึงจะลดปัจจัยเกิดโรคหลอดเลือดสมองได้”
  • การเสวนา “ยังไม่รู้ว่าเสี่ยง…ต้องทำยังไงดี?”
  • กิจกรรมบริหารร่างกายเพื่อป้องกันโรค
  • กิจกรรมคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง
  • นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง
    เป็นต้น