กิจกรรมวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566

เมื่อวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 นายเตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงานวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2566 จัดโดย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา และด้วยพระวิริยะอุตสาหะ เป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ให้ตระหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนาเรื่อง ก้าวเข้าสู่ทศวรรษการดูแลสุขภาวะผู้สูงวัย นิทรรศการการดูแลสุขภาพ และเทคโนโลยีการดูแลสุขภาพจากหน่วยงานต่างๆ ของสภากาชาดไทย พร้อมทั้งมีประเมินภาวะสุขภาพผู้สูงวัย ด้วยคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ เพลิดเพลินกับกลุ่มสร้างเสริมสุขภาพ ไลน์แดนซ์ ร้องเพลง และเล่นดนตรีอูคูเลเล่ เป็นต้น