โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับสมาคมปลูกถ่ายอวัยวะแห่งประเทศไทย และศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริง เกี่ยวกับการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ เป็นการพัฒนาทักษะ และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ของตนเอง ที่มีส่วนร่วมในการผ่าตัดนำอวัยวะของผู้บริจาคออก เพื่อนำมาปลูกถ่าย รวมทั้งเข้าใจถึงกระบวนการต่างๆ เพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อ.นพ.พัชร อ่องจริต หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ เป็นประธานเปิดโครงการ ณ ศูนย์ฝึกผ่าตัด ชั้น 4 อาคารแพทยพัฒน์