พิธีมอบพิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery”


ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีมอบประกาศนียบัตร และปิดการอบรมหลักสูตร “Comprehensive Clinical Practice in Neurology and Neurosurgery” สำหรับเจ้าหน้าที่พยาบาล ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อและความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

อบรมหลักสูตร “สุขาภิบาลอาหาร การป้องกันการติดเชื้อ และความปลอดภัยในการทำงาน สำหรับพนักงานร้านค้าร้านอาหาร”

โครงการประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่องการผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด

ประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การผ่าตัดรับบริจาคอวัยวะ แก่ศัลยแพทย์ แพทย์ประจำบ้านศัลยศาสตร์ และพยาบาลห้องผ่าตัด HANDS-ON WORKSHOP MULTI-ORGAN RECOVERY IN SOFT CADAVER 2023

มอบเงินบริจาค เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

คุณอภิรักษ์และ คุณจันทร์ทิพย์ วานิช มอบเงินบริจาคจำนวน 5,000,000 บาท เพื่อศูนย์โปรตอนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มอบเงินบริจาค เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล

คุณรัตนา-คุณวิโรจน์ ตันศิริคงคล มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อพัฒนาฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

พิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )


ข่าวประชาสัมพันธ์

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัด (หลักสูตร 1 เดือน )

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน


ข่าวประชาสัมพันธ์

ศ.ดร.สุรเกียรติ์–ท่านผู้หญิง ดร.สุธาวัลย์ เสถียรไทย และ ดร.สันติธาร เสถียรไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 1,000,000 บาท ในนาม ศ.ดร.สุนทร เสถียรไทย เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผู้ป่วยฉุกเฉิน

คณะ ปธพ. รุ่นที่ 10 ศึกษาดูงานโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


ข่าวประชาสัมพันธ์

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 10 เข้าศึกษาดูงาน ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มอบเงินบริจาค เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณแม่สุนันท์ ธีระภาพ และครอบครัว มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนหน่วยงานศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบแว่นตากันแดด

บริษัท สมาร์ท วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด ร่วมกับ บริษัท นำศิลปไทย จำกัด มอบแว่นตากันแดด เพื่อถนอมดวงตาให้กับผู้ป่วยต้อกระจก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 อัน

มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ


ข่าวประชาสัมพันธ์

บริษัท สื่อสายรุ้ง จำกัด โดยคุณชลรัศมี งาทวีสุข มอบวิทยุและหนังสือธรรมะ จำนวน 50 ชุด เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย รับคณะศึกษาดูงานจาก The Partnership Project for Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand

เยี่ยมสำรวจระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)


ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะเยี่ยมสำรวจเพื่อขอต่ออายุการรับรองมาตฐานเฉพาะโรค ( PDSC ) : ระบบการดูแลผู้ป่วยเฉพาะโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพลันชนิดมัยอิลอยด์ในผู้ใหญ่ (AML)

มอบเงินบริจาค เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล


ข่าวประชาสัมพันธ์

ครอบครัวประสิทธิ์จูตระกูล โดยคุณณันทนี ประสิทธิ์จูตระกูล มอบเงินบริจาค จำนวน 712,500 บาท เพื่อบำรุงและจัดหาเครื่องใช้ทางการแพทย์และค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยสามัญโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

บริจาคเงิน เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณศรีอุทัย พัฒนโยธิน และครอบครัว บริจาคเงินจำนวน 250,000 บาท เพื่อใช้ในกิจการหน่วยโรคไต ฝ่ายอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด

บริษัท ซี เมดิค จำกัด บริจาคชุดตรวจ Onsite Covid-19 Ag Rapid Test จำนวน 1,000 ชุด รวมมูลค่า 50,000 บาท เพื่อสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

มอบเงินบริจาค เพื่อผู้ป่วยสามัญ


ข่าวประชาสัมพันธ์

สมาคมราชกรีทาสโมสร มอบเงินบริจาค จำนวน 200,000 บาท เพื่อผู้ป่วยสามัญ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์

บริษัท ฟอนเทียร่า แบรนด์ส (ประเทศไทย) จำกัด มอบผลิตภัณฑ์นมแอนลีนให้โรงพยาบาจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จำนวน 100 ลัง

การประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการอำนวยการด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย จัดการประชุมทิศทางด้านผู้สูงวัย สภากาชาดไทย ความก้าวหน้าและความท้าทายในประเทศไทย

มอบเงินบริจาค เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์


ข่าวประชาสัมพันธ์

คุณอภิรักษ์ จูตระกูล และคุณพลพัชร์ เลาเศรษฐกุล มอบเงินบริจาค จำนวน 900,000 บาท เพื่อหน่วยศัลยกรรมทรวงอก ฝ่ายศัลยศาสตร์

30 พฤษภา วันสถาปนา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย


ข่าวประชาสัมพันธ์

เนื่องในวันสถาปนาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ครบรอบ 109 ปี ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2566

มอบเงินบริจาค เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นพ.ภัสสิษฎ์ เหล่าวีรวัฒน์ มอบเงินบริจาค จำนวน 500,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

error: Content is protected !!