ขอเชิญแพทย์และผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2561