พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เวลา 14.00 น. ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ – วัดบวรนิเวศวิหาร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 เพื่อนำรายได้สมทบทุนดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณรอาพาธและผู้ป่วยสามัญของโรงพยาบาล พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ โดยมี พระประกาศพุทธกิจ (วีระ อภิวีโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พิจารณาผ้าป่า มีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผศ.นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านผู้ป่วยวิกฤต และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านบริการ เข้าร่วมพิธี ณ โถงล่าง อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีเงินบริจาคสมทบทุน รวมทั้งสิ้น 4,400,668.75 บาท (สี่ล้านสี่แสนหกร้อยหกสิบแปดบาท เจ็ดสิบห้าสตางค์)