รพ.จุฬาลงกรณ์ เปิด“ ห้องคริสต์ศาสนา” ศูนย์รวมทางใจเพื่อคริสตชน

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีเปิดห้องปฏิบัติศาสนกิจห้องคริสต์ศาสนา “ห้องเปี่ยมรัก” เพื่อเป็นการสนับสนุนการดูแลทางด้านจิตใจแก่ผู้ป่วยและญาติ โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย อาจารย์กู้ศักดิ์ สารกิติพันธ์ เหรัญญิกสภาคริสตจักรแห่งประเทศไทย และศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมทำพิธีเปิดห้องคริสต์ศาสนา ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงวิลาวัณย์ พวงศรีเจริญ ประธานกลุ่มบุคลากรคริสเตียนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปี จากการรวมกลุ่มบุคลากรคริสเตียนในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยมีสมาชิกเป็นแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ นักศึกษาพยาบาล นิสิตแพทย์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย เช่น สมาพันธ์คริสเตียนผู้บำบัดโรคแห่งประเทศไทย ได้พบปะและจัดกิจกรรมร่วมกันเป็นประจำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยในโรงพยาบาลได้รับการรักษาทางจิตใจและจิตวิญาณผ่านทางการเยี่ยมเยียน การร้องเพลงให้กำลังใจ และอธิษฐานตามความเชื่อของคริสเตียนตามหอผู้ป่วยต่างๆ ของโรงพยาบาล โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลคริสต์มาส กลุ่มบุคลากรคริสเตียนจะร่วมกันทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นประจำทุกปี ส่งผลให้ผู้ป่วยตลอดจนญาติพี่น้องที่มาเฝ้าไข้รู้สึกผ่อนคลายความกังวลจากการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ในอดีตที่ผ่านมานั้น ไม่มีสถานที่แน่นอนสำหรับปฏิบัติศาสนกิจต่างๆ คณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาผู้ป่วยให้ครบทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ จึงเริ่มให้ดำเนินการจัดสร้างห้องปฏิบัติศาสนกิจของศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ ขึ้นภายในโรงพยาบาลเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติ รวมถึงบุคลากรภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ สามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจ ระหว่างที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาล โดยห้องคริสต์ศาสนา หรือ “ห้องเปี่ยมรัก” จะอยู่บริเวณชั้นที่ 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ พื้นที่โดยรอบมีสวนหย่อมสำหรับการพักผ่อน มีบริการร้านสะดวกซื้อ สินค้าอุปโภค-บริโภค ห้องคริสต์ศาสนาเปิดให้บริการในทุกวัน เวลา 8.00-16.00 น. โดยผู้ป่วยหรือญาติที่ต้องการมุมสงบในการอธิษฐาน หรือต้องการหนังสือที่ให้กำลังใจ สามารถแวะมาอ่านหรือรับหนังสือที่ห้อง โดยเฉพาะทุกวันศุกร์ เวลา 16.00-18.00 น. กลุ่มบุคลากรคริสเตียนฯ จะรวมตัวกัน จัดกิจกรรมอธิษฐาน ร้องเพลงให้กำลังใจ นอกจากนั้นในอนาคตจะได้จัดกิจกรรมที่หลายหลาก ทั้งวันธรรมดาและวันหยุด เช่น การเสวนาพูดคุยโดยวิทยากรรับเชิญ การแสดงดนตรี ทั้งนี้ประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงพยาบาลจุฬาฯ และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น