พิธิไหว้ครูแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปีการศึกษา 2561

รศ.นพ.วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน และกล่าวให้โอวาทแก่แพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ฝ่ายสูติศาสตร์- นรีเวชวิทยา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยภายในงานมีพิธีมอบทุนสนับสนุนวิชาการ “ทุนศาสตราจารย์นายแพทย์หม่อมหลวงเกษตร สนิทวงศ์ และคุณหญิง” ให้แก่แพทย์ประจำบ้าน และนิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2561 และมอบทุน “เงินทุนประมวล-สุพรรณี วีรุตมเสน” โดยมีคณาจารย์ แพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ต่อยอด นิสิตแพทย์ ร่วมพิธี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมจรัญพัฒน์ ชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ