เครือข่ายองค์กรแพทย์จุฬา -รามาธิบดี

รศ.นพ.สมพงษ์ สุวรรณวลัยกร ประธานองค์กรแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่ รศ.นพ.จันทร์ชัย เจรียงประเสริฐ ประธานองค์กรแพทย์รามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ เนื่องในโอกาสประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่ายองค์กรแพทย์ แลกเปลี่ยนความรู้การดำเนินงาน แก้ไขปัญหาและอุปสรรคร่วมกับองค์กรแพทย์อื่น เมื่อวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้องกิจกรรมองค์กรแพทย์ ชั้น 2 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์