อบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างสุขภาพ (สสส.) จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักเสริมสร้างสุขภาวะ เรื่อง “การใช้สื่อการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะชีวิต เพื่อขยายฐานข้อมูลสื่อการเรียนรู้ไปยังบุคลากรในหน่วยงานของแกนนำสุขภาพ และกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” ภายใต้โครงการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานและบริหารจัดการสื่อการเรียนรู้ เพื่อขยายฐานผู้รับประโยชน์ในการเข้าถึงองค์ความรู้สุขภาวะ โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดการอบรม ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมสดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร