โครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 อ.นพ.สุเมธ ปุญญโชติ หัวหน้าฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพสำหรับเจ้าหน้าที่ (ภายใต้โครงการ Chula Perfect Health) เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย รวมทั้งหันมาใส่ใจในการดูแลสุขภาพและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของตนเอง มีกำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16, 23 กรกฎาคม 2561 และ 1, 6 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์สุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 6 อาคาร อปร.