แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay it forward…ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ศูนย์ประสาทศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แถลงข่าวเปิดโครงการ “Pay It Forward ส่งต่อรักจากใจให้สมอง”

ผู้บริหาร สภากาชาดไทย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำความเคารพถวายราชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมทั้ง ลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566

ผู้บริหารร่วมแสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทยที่คว้ารางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ และแสดงความยินดีกับหัวหน้าภาควิชาชีวเคมี

แสดงความยินดีกับนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ไทย คุณจิรสุดา ชื่นชม ได้รับรางวัลภาพถ่ายจอตาระดับนานาชาติ Top Image Award ในงาน CLARUS Image Exhibition ที่จัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิ.ย. 2566 ณ ประเทศสิงคโปร์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย, โรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลรามาธิบดี ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริหารระบบกายภาพโรงพยาบาล

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสำหรับแพทย์และพยาบาล รุ่นที่ 3”

เปิดงาน สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) อยู่อย่างเข้าใจ ไปด้วยกัน

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำปี 2566 “Stay with NCDs together” จัดโดย กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้ป่วยสามารถใช้ยาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

อบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมหลักสูตร “การดับเพลิงขั้นต้น” ประจำปี 2566 จำนวน 5 รุ่น ระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมการอบรมแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim

คณะทำงาน “ขวัญดรุณ” (Child Welfare Team) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เกี่ยวกับแนวทางการดูแลเด็กและวัยรุ่นที่ถูกกระทำ Rescue Child Victim ให้แก่ แพทย์/แพทย์ประจำบ้าน พยาบาล นักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง

พิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566และพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับพยาบาลจบใหม่ ปี 2566

จัดพิธีปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 โดยมี พว.เฉลาศรี เสงี่ยม หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล กล่าวต้อนรับและให้โอวาท

พิธีมอบโล่รางวัลพระราชทานฯผู้สูงวัยสุขภาพดี งานกาชาดประจำปี 2566

การจัดการประกวด ผู้สูงวัยสุขภาพดีแบบองค์รวมนี้ เป็นกิจกรรมหนึ่งของงานกาชาดประจำปี ครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งการประกวดจะแบ่งเป็นสองประเภท ได้แก่ ประเภทมีโรคประจำตัว และประเภทไม่มีโรคประจำตัว

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566

ปฐมนิเทศพยาบาลใหม่ ประจำปี 2566 เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างหลักรวมถึงนโยบายและระบบคุณภาพของโรงพยาบาล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอดประจำปี 2566

พิธีมอบประกาศนียบัตรแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566 พร้อมทั้งมอบรางวัลการปฎิบัติงานและมีผลงานดีเด่น