กราบรดน้ำขอพร ผู้บริหารสภากาชาดไทย

เนื่องในเทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีกราบรดน้ำขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงามของไทย ดังนี้

วันพุธที่ 11 เมษายน 2561  กราบรดน้ำขอพร นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)

วันอังคารที่ 17 เมษายน 2561 กราบรดน้ำขอพร คณะผู้บริหารสภากาชาดไทย ได้แก่

  • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย ณ ตึกนิลุบล ชั้น 2
  • หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ ณ ชั้น 2 สำนักงานจัดหารายได้
  • นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และรักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง ณ ชั้น 4 อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน)