กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และผู้บริหารฝ่ายการพยาบาล เข้ากราบสวัสดีและขอพรผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2561 ได้แก่
หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ณ สำนักงานจัดหารายได้ ตึกอำนวยนรธรรม ชั้น 2
นายจำนง แสงมหาชัย ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบุคลากร ณ อาคารเฉลิมบูรณะนนท์     ชั้น 3
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศักดิ์ชัย ลิ้มทองกุล ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานกลาง ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 4
นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒโน) ชั้น 4
ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์วิศิษฎ์ สิตปรีชา ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย และผู้อำนวยการสถานเสาวภา ณ ตึกอำนวยการชั้น 2 สถานเสาวภา
นายประวิทย์ คล่องวัฒนกิจ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย  ฝ่ายนโยบายการคลัง และผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง ณ ชั้น 3 อาคารจอดรถหลังที่ 3 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์