กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

กราบสวัสดีปีใหม่ 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นำคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประกอบด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย  ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านงานระบบยาและเวชภัณฑ์ นางสาวสุกานดา นิ่มทองคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านทรัพยากรบุคคล และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ เข้ากราบสวัสดีและขอพรจากผู้บริหารสภากาชาดไทย เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561  ดังนี้

  • นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการ สภากาชาดไทย ณ ห้องรับรอง อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒฺโน)
  • ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ศุภวัฒน์ ชุติวงศ์ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒฺโน) ชั้น 4
  • นายเตช บุนนาค ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายบริหาร ณ อาคารเทิดพระเกียรติสมเด็จพระญาณสังวร (เจริญ สุวฑฺฒฺโน) ชั้น 4
  • คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรมเหรัญญิกสภากาชาดไทย ณ ตึกนิลุบล กุลแพทย์ สำนักงานกลาง สภากาชาดไทย