“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561

นายสวนิต คงสิริ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานเปิดงาน “สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์  และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสภากาชาดไทยและสื่อมวลชนทุกแขนงร่วมงาน เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องราชมณเฑียร โรงแรมมณเฑียร  ถนนสุรวงศ์

ในโอกาสที่ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลระดับชาติที่เคียงคู่คนไทยมาอย่างยาวนาน ครบรอบ 125 ปี ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2561 ได้จัดงาน“สภากาชาดไทยพบสื่อมวลชน” ประจำปี 2561 ขึ้น เพื่อให้คณะผู้บริหารของสภากาชาดไทยได้พบปะกับสื่อมวลชน และชี้แจงแนวทางดำเนินงานของสภากาชาดไทย ที่มุ่งมั่นในการเป็นองค์กรแห่งการให้และจิตอาสา คำนึงถึงประโยชน์สุขของคนในชาติ รวมทั้งขอบคุณสื่อมวลชนที่ให้การสนับสนุนเผยแพร่ข่าวสารของสภากาชาดไทยด้วยดีตลอดมา และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสื่อมวลชนและสภากาชาดไทยทั้ง 25 หน่วยงานในสังกัด อีกทั้งยังเป็นการขยายช่องทางการส่งข่าวสารไปยังสาธารณชนแบบบูรณาการเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการกล่าวสรุปถึงความสำเร็จในการช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจทั้ง 4 ด้าน ดังนี้

ด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาดไทย ฝ่ายการแพทย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และนายแพทย์ชัชวาล วัตนะกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย

ด้านการบรรเทาทุกข์ โดย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

ด้านการบริการโลหิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงจารุพร พรหมวงศ์ รองผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์ดำรง เหรียญประยูร ผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย และนางสุนันทา ศรอนุสิน ผู้อำนวยการสำนักงานยุวกาชาด สภากาชาดไทย