ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดพิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ วันที่ 2 เมษายน 2561 ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย ศ.นพ.สุเทพ กลชาญวิทย์ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการแพทย์และวิจัย รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายการคลัง ผศ.พญ.ยุวรีย์ พิชิตโชค รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรและทรัพยากรบุคคล ศ.นพ.พรชัย สิทธิศรัณย์กุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านส่งเสริมและฟื้นฟู ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และนางศิริลักษณ์ สิโยพุทธวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านบริการ ร่วมลงนามถวายพระพร เมื่อวันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 ณ โถงล่าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงมีต่อประชาชนชาวไทยในทุกๆ ด้านตลอดมา ณ โถงล่าง อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์