การบรรยาย Development of Pallative Care Services in Singapore

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย จัดการบรรยาย เรื่อง ” Development of Pallative Care Services in Singapore “ โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Patricia Neo จาก Assisi Hospice ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Vice president of Singapore Hospice Council เป็นวิทยากรพิเศษ มี อ.นพ.ภรเอก มนัสวณิชย์ หัวหน้าศูนย์ชีวาภิบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ให้การต้อนรับ ศ. นพ. อิศรางค์ นุชประยูร ร่วมแปลภาษา เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1216 โซน C ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ทั้งนี้ มีหัวข้อการบรรยายที่สำคัญ ได้แก่ Historical perspective ,current services ,delivery model ,regulatory/licensing changes ,the national guideline/minimal data set/quality improvement and community engagement as whole nation approach to advancing Palliative Care