พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม หลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง

ข่าวประชาสัมพันธ์

นางพรทิพย์ ควรคิด หัวหน้าพยาบาลโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปิดการอบรมหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น สาขาการสอนภาคปฏิบัติการพยาบาลเฉพาะทาง ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม 1201 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12 โดยผู้สำเร็จการศึกษา นับเป็นผู้สอนงานบนคลินิกที่มีประสิทธิภาพและมีความชำนาญอย่างสูงด้านการพยาบาลเฉพาะทาง มีสมรรถนะด้านการถ่ายทอดความรู้ และการประเมินผล ทั้งนี้ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีแผนการเปิดหลักสูตร Nurse Residency Program มีระยะเวลาการอบรม 3 ปี โดยบูรณาการการสอนงานเข้ากับการปฏิบัติงานประจำในเดือนสิงหาคม 2561