ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ 

Geriatric Excellence Center

เสริมสร้าง ป้องกัน รักษาโรค
เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ริเริ่มก่อตั้ง โดยมีพันธกิจที่จะสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

เจตจำนง

สร้างต้นแบบและองค์ความรู้ใหม่ในการดูแลผู้สูงวัยเพื่อพัฒนาเป็นแนวทางดำเนินการระดับชาติอย่างบูรณาการ ตั้งแต่การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค ตลอดจนถึงการรักษาแบบประคับประคอง และสนับสนุนการฝึกอบรมบุคลากรผู้ดูแลผู้สูงวัย

ภาระหน้าที่

สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมผู้สูงอายุสุขภาพดี ชะลอความเสื่อม และลดภาวะพึ่งพิงของผู้สูงอายุต่อผู้อื่น


ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ มีการเปิดให้บริการอยู่ 2 คลินิก ได้แก่                          

  1. คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี
  2. คลินิกวัยทอง


การให้บริการของศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ให้บริการทั้งในด้านการป้องกันและดูแลรักษาอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ เช่น
การหกล้ม ปัญหาเรื่องการนอนหลับ ปัญหาด้านการมองเห็นและได้ยิน การเสื่อมถอยของระบบอวัยวะภายใน รวมไปถึงการดูแลสภาพจิตใจของผู้สูงอายุ ด้วยการบริการจากสหสาขาวิชาชีพที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมดูแลผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน

ศูนย์ฯ ได้จัดตั้ง คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี เพื่อสร้างเสริมการดูแลสุขภาพและประเมินปัญหาด้านสุขภาพของผู้สูงอายุตั้งแต่เริ่มต้น
ให้ผู้สูงอายุสามารถดูแลตนเองให้ได้นานที่สุด อีกทั้งยังสร้างตำราทางการแพทย์เกี่ยวกับผู้สูงวัย ให้เป็นตำราอ้างอิงของประเทศไทย
การจัดประชุมวิชาการด้านผู้สูงวัย รวมไปถึงการร่วมมือกับชุมชน เพื่อสร้างระบบอาสาสมัครที่เปิดโอกาสให้ทั้งผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดี และบุคคลวัยอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการผู้ดูแลผู้สูงอายุ เพื่อสร้างความเข้าใจและการดูแลที่เป็นมิตรให้เกิดขึ้นในสังคม ทางศูนย์ฯ ยังได้เปิดบริการคลินิกวัยทอง เพื่อช่วยดูแลและส่งเสริมสุขภาพสตรีวัยทองอย่างครอบคลุม และครบวงจรด้วย

นอกจากนี้ ทางศูนย์ฯ ยังได้จัดกิจกรรมเพิ่มเติม ได้แก่

  1. สร้างงานวิจัย และโครงการพัฒนาคุณภาพ
  2. กิจกรรมให้ความรู้ผู้สูงวัยของทีมสหสาขาวิชาชีพ
  3. เป็นสถานที่ศึกษา และดูงาน ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  4. กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย เช่น กิจกรรมอังกะลุง กิจกรรมเกมฝึกสมอง กิจกรรมรำไม้ไผ่

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ เปิดให้บริการ ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 4 โดยแบ่งเป็น 2 คลินิก ดังนี้

  1. คลินิกผู้สูงวัยสุขภาพดี  เปิดทำการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
  2. คลินิกวัยทอง เปิดทำการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.

โดยผู้ใช้บริการต้องทำการนัดหมายล่วงหน้า สามารถติดต่อทำนัดได้ที่เบอร์ 02 256 4000 ต่อ 70401-2

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์
ด้านการดูแลผู้สูงอายุ อาคาร ส.ธ. ชั้น 4

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 70401-2