Workshop การพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมระดมสมองเพื่อสรุปปัญหาความต้องการและโอกาสในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อผู้สูงอายุและผู้ดูแล โดยมี ศ.นพ.เกื้อเกียรติ ประดิษฐ์พรศิลป์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ ด้านวิจัยและศูนย์ความเป็นเลิศ เป็นประธานเปิด เมื่อวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 11 อาคาร ส.ธ. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ภายในงานมีกิจกรรมการจัดแบ่งกลุ่มออกตามหมวดกิจกรรมของผู้สูงอายุ การระดมสมองและเรียบเรียงปัญหาเป็นหมวดหมู่ การนำ existing solutions จับคู่กับปัญหาความต้องการ  การจัด Vote ความสำคัญของปัญหา รวมทั้ง การอภิปรายการทำงานร่วมกันในขั้นตอนลำดับต่อไป เช่น การเก็บข้อมูลจากผู้ใช้ การทดสอบและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรม เป็นต้น