ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

Accounting and Budget Department

จัดทำแผนงบประมาณ
ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลฯ

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย สำนักงานปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13 มีความสำคัญต่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ในการบริหารทรัพยากรให้ใช้อย่างมีประโยชน์ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล มีบทบาทหน้าที่ในการจัดทำแผนงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลฯ อีกทั้งยังมีการจัดประชุมการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับงานสินทรัพย์ ระเบียบฯ การเบิก-จ่ายเงินให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์อีกด้วย

เจตจำนง 

บริหารทรัพยากรให้ใช้อย่างมีประโยชน์ และเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาล

ภาระหน้าที่

จัดทำแผนงบประมาณ ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย และจัดทำบัญชีของโรงพยาบาลฯ
ตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไปให้แก่ ผู้บริหารโรงพยาบาลฯ หน่วยงานภายใน ผู้ป่วยและบุคลากรภายนอก


ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ มีหน่วยงานรับผิดชอบ 5 หน่วยงาน ได้แก่

 1. งานบัญชี
 2. งานเงินงบประมาณ
 3. งานเงินนอกงบประมาณ
 4. งานใบสำคัญรับ
 5. งานใบสำคัญจ่าย

การให้บริการของฝ่าย

1. งานบัญชี

 • จัดทำรายงานงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบรายได้ – ค่าใช้จ่าย, งบแสดงฐานะการเงิน (เกณฑ์สิทธิ) งบกระแสเงินสดของโรงพยาบาลฯ ทุกแหล่งเงิน
  (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
 • ตรวจสอบเอกสารและกระทบยอดรายการของบัญชีแยกประเภท รายได้ ค่าใช้จ่าย ทุกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
 • ตรวจสอบรายการปรับปรุงระหว่างสำนักงาน จากสำนักงานการคลังผ่านระบบ FMIS ให้ตรงกับเอกสารทุกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
 • บันทึกบัญชีรายการรับเงิน รายได้ค่ารักษาพยาบาล เงินบริจาค และรายอื่นๆ ของโรงพยาบาลฯ ให้ถูกต้องตามการนำส่งเงินโดยฝ่ายการเงิน
 • ประมวลสินทรัพย์และบันทึกค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ทั้งหมดของโรงพยาบาลฯ และตรวจสอบรายการสินทรัพย์ในทะเบียนให้ตรงตามแยกประเภททุกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ)
 • จัดทำและควบคุมทะเบียนเงินยืมรองจ่ายหมุนเวียน (ใบสีฟ้า) และทะเบียนเงินยืมเป็นครั้งคราว (ใบสีเหลือง)
 • ตรวจสอบข้อมูลและทะเบียนการขอคืนเงินค่าค้ำประกันต่าง ๆ และการขอคืนเงินค่ารักษาพยาบาลของ รพ.จุฬาฯ 
 • บันทึกตั้งเจ้าหนี้และล้างเจ้าหนี้ในระบบ FMIS พร้อมจัดทำทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีและยืนยันลูกหนี้ในระบบ FMIS จัดทำทะเบียนลูกหนี้คงค้าง และจัดทำบันทึกขออนุมัติตัดหนี้สูญ ปรับปรุงบัญชี ทุกสิ้นปีงบประมาณ
 • ประมวลปิดสินค้าคงคลัง บันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวประจำเดือน และกระทบยอดทะเบียนคุมให้ถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีและปรับปรุงรายการเบิก – ถอนของบัญชีเงินฝากธนาคารเงินบริจาคต่าง ๆ (รอการตรวจสอบ) และกระทบยอดให้ถูกต้องตามทะเบียนคุม

2. งานเงินงบประมาณ

 • จัดทำงบประมาณประจำปีเสนอสภากาชาดไทย
 • ควบคุมแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของโรงพยาบาล
 • งานตรวจสอบและกันเงินงบประมาณ
 • จัดทำงบประมาณกันเงินไว้จ่ายเหลื่อมปีงบประมาณ
 • ตรวจสอบงบประมาณระบุแหล่งเงินรหัสบัญชี และเวียนแจ้งงบประมาณจัดสรรประจำปี
 • บันทึกการโอนเงินงบประมาณ
 • รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณไปยังสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ และสำนักงานการคลัง

3. งานเงินนอกงบประมาณ

 • ควบคุมแผนการใช้งบประมาณเงินทุนหมุนเวียน เงินบริจาค เงินฝาก และเงินกองทุนต่าง ๆ
 • งานตรวจสอบและกันเงินทุนหมุนเวียน เงินบริจาค เงินฝากและเงินกองทุนต่างๆ
 • บันทึกการโอนเงินทุนหมุนเวียน เงินบริจาค เงินฝาก และเงินกองทุนต่าง ๆ
 • จัดทำบันทึกการขอโอนเงินทุนหมุนเวียนสำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และครุภัณฑ์อื่น ๆ เสนอขออนุมัติจากท่านเหรัญญิกสภากาชาดไทย
 • งานขออนุมัติเปิด – ปิดแหล่งเงินบริจาค เงินฝาก และเงินกองทุนต่าง ๆ การโอนเงิน และเปลี่ยนชื่อแหล่งเงินนอกงบประมาณ เงินบริจาค/เงินฝาก เงินกองทุนตามโครงการที่ได้รับอนุมัติจากผู้บริหาร ส่งเสนอขออนุมัติผู้อำนวยการสำนักงานการคลัง
 • งานบันทึกปรับปรุงรายรับและเงินโอนชำระหนี้ระหว่างหน่วยงาน ภายในรพ.จุฬาฯ เข้าระบบ FMIS ทุกเดือน
 • งานบันทึกปรับปรุงรายรับ-รายจ่าย การรับเงินบริจาคต่างสำนักงาน (รับแทนกัน) จากสำนักงานจัดหารายได้ และสำนักงานการคลัง สภากาชาดไทย เข้าระบบ FMIS ทุกเดือน

4. งานใบสำคัญรับ

 • งานตรวจสอบความสมบูรณ์ของใบเสร็จรับเงิน คูปองต่าง ๆ และจัดทำทะเบียนคุมก่อนจ่ายให้หน่วยงานเก็บเงินตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว และจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
 • ตรวจสอบสำเนาใบเสร็จรับเงินที่ใช้แล้ว และจัดทำทะเบียนคุมการใช้ใบเสร็จรับเงิน
 • รับคำร้องและค้นหาใบเสร็จรับเงินที่สูญหาย
 • ตรวจสอบใบรับฝากเงินค่ารักษาพยาบาล
 • จัดทำเช็คค่ารักษาพยาบาล และจ่ายเช็คเพื่อสำรองจ่ายให้กับบุคลากรโรงพยาบาลฯ พร้อมจัดทำรายงานประจำเดือน
 • งานสารบรรณ และทะเบียนประวัติของฝ่ายบัญชีและงบประมาณ

5. งานใบสำคัญจ่าย

 • ตรวจสอบเอกสารเบิก-จ่ายเงินทุกแหล่งเงิน (งบประมาณ/นอกงบประมาณ)
 • การตรวจสอบเอกสารการโอนเงินทุกแหล่งเงิน (เงินงบประมาณ/เงินนอกงบประมาณ) ภายในสำนักงานและต่างสำนักงาน
 • ให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับระเบียบฯ การเบิก-จ่าย เงินต่าง ๆ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 13

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 3261

งานบัญชี

02 256 4000 ต่อ 3259, 4679

งานเงินงบประมาณ 

02 256 4000 ต่อ 3295, 3431 

งานเงินนอกงบประมาณ

02 256 4000 ต่อ 3451, 3450

งานใบสำคัญรับ 

02 256 4000 ต่อ 3261

งานใบสำคัญจ่าย

02 256 4000 ต่อ 4403, 3429 – 30