ฝ่ายธนาคารเลือด  

The Blood Bank Department

ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทันเวลา และพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ฝ่ายธนาคารเลือดเป็นฝ่ายหนึ่งของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 โดยแรกเริ่มเรียกว่า ห้องเลือด ตั้งอยู่ที่อาคารสุภาสจันทรโบ๊ส แผนกสูติกรรม มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ตรวจหาหมู่โลหิต และเตรียมโลหิตและส่วนประกอบโลหิตให้แก่ผู้ป่วย ต่อมาปี พ.ศ. 2501 ห้องเลือดได้รับการตั้งให้เป็นหมวดให้เลือดและย้ายมาที่อาคารนภาพรประภา 

ปี พ.ศ. 2510 ได้ย้ายไปปฏิบัติงานที่อาคารสุภาสจันทรโบ๊ส แผนกสูติกรรม 

ปี พ.ศ. 2513 ได้ย้ายมาปฏิบัติงานที่อาคารระเบียบคุณะเกษม 

ปี พ.ศ. 2523 หมวดให้เลือดได้ถูกเลื่อนเป็นแผนกธนาคารเลือด 

ปี พ.ศ. 2539 – 2540 แผนกธนาคารเลือดได้ถูกเลื่อนให้เป็นฝ่ายธนาคารเลือด 

ปี พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่ชั้น 3 โซน B ของอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์  

ปัจจุบันฝ่ายธนาคารเลือดทำหน้าที่เป็นห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับงานธนาคารเลือดของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภากาชาดไทย ซึ่งดำเนินการภายใต้กฎหมายไทย รับผิดชอบให้บริการเจาะโลหิตสำหรับการจัดเตรียมโลหิต และให้บริการจัดเตรียมโลหิตและตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เกี่ยวกับงานธนาคารเลือด นอกจากนั้นยังให้การรักษาผู้ป่วยด้วยเครื่องปั่นแยก เม็ดโลหิตอัตโนมัติ (Blood cell separator) โดยให้บริการทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เปิดทำการปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง โดยไม่มีวันหยุด เพื่อประโยชน์ต่อผู้ป่วยและอำนวยความสะดวกให้แก่แพทย์ผู้รักษา รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทางห้องปฏิบัติการที่ฝ่ายฯ รับผิดชอบโดยตรงแก่แพทย์ ผู้ใช้บริการ และผู้สนใจทั่วไป

เจตจำนง

ถูกต้อง ได้มาตรฐาน ทันเวลา และพึงพอใจของผู้ใช้บริการ

ภาระหน้าที่

ฝ่ายธนาคารเลือดร่วมผลิตบัณฑิตแพทย์ แพทย์เฉพาะทางสาขาพยาธิวิทยาคลินิก และแพทย์สาขาเวชศาสตร์บริการโลหิต ซึ่งมีคุณภาพและศักยภาพสูง ทัดเทียมกับสถาบันการศึกษาแนวหน้าทั้งในและต่างประเทศ
มีงานวิจัยที่ส่งเสริมการเรียนการสอนและงานบริการของฝ่ายฯ รวมทั้งกำกับดูแลการให้บริการทางห้องปฏิบัติการของฝ่ายฯ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการในระดับชาติและนานาชาติ

การให้บริการ

การให้บริการของฝ่ายธนาคารเลือด แบ่งเป็น 5 หน่วย ดังนี้

  1. หน่วยปฏิบัติการเตรียมเลือดและส่วนประกอบของเลือด (Routine Lab)
  2. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ (Special Lab)
  3. หน่วยเจาะโลหิตเพื่อการรักษา (Blood Letting Lab) , Apheresis และเก็บ Peripheral blood stem cell
  4. หน่วยปฏิบัติการด้านอณูวิทยา (Molecular Diagnostics Lab)
  5. หน่วยรับสิ่งส่งตรวจ/เตรียมและจ่ายส่วนประกอบเลือด (Blood Service Lab)

ทั้งนี้ฝ่ายธนาคารเลือดได้ยึดถือคุณภาพเป็นหัวใจหลักในการให้บริการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ตามมาตรฐาน ISO 15189 , ISO 15190 จากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ปี พ.ศ.2553 จนถึงปัจจุบัน , ได้รับการรับรองมาตรฐานทางวิชาการของห้องปฏิบัติการจากราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทย และพัฒนาระบบภาชนะขนส่งอัจฉริยะเพื่อเพิ่มความสามารถในการตรวจจับอุณหภูมิการขนส่งตามเวลาจริงแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบันและได้รับรางวัล bronze award “Alert Telecar” ของโครงการ Lean in Healthcareภายใต้โครงการของฝ่ายธนาคารเลือดชื่อ ลดระยะเวลาการจัดเตรียมส่วนประกอบของเลือดเพื่อผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกมาก (Massive blood loss) ถึงห้องฉุกเฉิน


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

การสั่งเตรียมโลหิต/รับโลหิต และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ 

ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตลอด 24 ชั่วโมง ณ ฝ่ายธนาคารเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

การเจาะโลหิตเพื่อการรักษา 

ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 15.00 น. ณ ฝ่ายธนาคารเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

งาน Apheresis 

ให้บริการทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ฝ่ายธนาคารเลือด อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายธนาคารเลือด 
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 80313 – 8

แพทย์ประจำฝ่ายธนาคารเลือด

02 256 4000 ต่อ 80318  

งานเตรียมโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต

02 256 4000 ต่อ 80313, 80315  

งานปฏิบัติการพิเศษ

02 256 4000 ต่อ 80314  

งานเจาะโลหิตและงาน Apheresis

02 256 4000 ต่อ 80316

ธุรการงานธนาคารเลือด

02 256 4000 ต่อ 80312