ประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference , APON 2018

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ร่วมกับภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ศูนย์ฝึกผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการ 8th Asia-Pacific Otology Neurotology Conference, APON 2018 ระหว่างวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดการประชุม และ ศ.พญ.เสาวรส ภทรศักดิ์ หัวหน้าภาคภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประธานการจัดประชุม กล่าวรายงานและให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุม 1210 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และ ศูนย์ฝึกผ่าตัด อาคารแพทยพัฒน์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  มีหัวข้อการประชุมที่น่าสนใจ อาทิ

  • Canal based surgery in neurotology  : Prof.John Rutka
  • Vertigo and dizziness in children :Prof. Philippe Perrin
  • How to setup multidisciplinary vestibular clinic? :Prof.John Rutka / Shaleen Sulway / Wanda Dillon
  • The hearing rehabilitation needs of stroke survivors : Prof. Doris-Eva Bamiou
  • Can cognition help to solve visuo-vestibular conflict  :Prof. Philippe Perrin
    Vestibular and cognitive interactions and insights from vestibular rehabilitation studies : Prof. Doris-Eva Bamiou
  • Vestibular treatment after head injury  :Shaleen Sulway
  • Mental health nursing/psychiatry with patients suffering from chronic dizziness : Wanda Dillon  เป็นต้น

การประชุมดังกล่าว นับเป็นผลงานสำคัญของภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าและบทบาทในการเป็นผู้นำระดับประเทศและภูมิภาคอาเซียน