CASA Conference 2019

สาขาวิชาตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการโรคผิวหนัง  Chulalongkorn Annual Surgery & Aesthetic Conference 2019 เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรคผิวหนัง ให้แก่แพทย์ผิวหนังและเวชปฏิบัติทั่วไป ระหว่างวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 12 โซน B อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

สอบถาม 02-2564253 หรือ 02-2564000 ต่อ 80501-5