สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ”

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เสด็จพระราชดำเนินเปิด “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ” พร้อมทั้งทอดพระเนตรภาพยนตร์สั้นเรื่อง “การบริจาคและการปลูกถ่ายอวัยวะ” การขับร้องเพลง “ฝากเติมฝัน” และเพลง “จุฬาฯ ร้อยใจ” โดยผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ และนิทรรศการฉลอง 45 ปี การปลูกถ่ายไต 30 ปี การปลูกถ่ายตับ หัวใจ พร้อมพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีอุปการคุณของศูนย์ฯ ณ ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์