วันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู ฝ่ายจิตเวชศาสตร์ ฝ่ายการพยาบาล ฝ่ายสวัสดิการสังคม ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด และชมรมคนรู้ทันอัมพาต ที่เกิดจากโรคหลอดเลือดสมอง จัดงานวันโรคหลอดเลือดสมองโลก ครั้งที่ 10 (10th World Stroke Day) โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน โอกาสนี้ ชมรมคนรู้ทันอัมพาต ที่เกิดจาคโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ บริจาคเงินจำนวน 198,016 บาท เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง เมื่อวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมเฉลิมพรมมาส อาคาร อปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ทั้งนี้ ภายในงานจัดให้มีการบรรยายและการเสวนาที่น่าสนใจ ได้แก่ เรื่อง “ปฏิบัติการด้านโรคหลอดเลือสมองด้วยการออกกำลังกาย” โดยทีมเวชศาสตร์ฟื้นฟู , การเสวนา เรื่อง “ความรู้ สู่การแบ่งปัน เพื่อรู้ทัน และป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง” โดย ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ รศ.พญ.กฤษณา พิรเวช และ ผศ.นพ.สุขเจริญ ตั้งวงษ์ไชย เป็นต้น