วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้

คณะกรรมการประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย องค์กรแพทย์ และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดประชุมวิชาการวาระพิเศษ เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก…เรื่องจริงที่ควรรู้” โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อเผยแพร่ความรู้ เนื่องจากโรคไข้เลือดออกกำลังเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขของประเทศไทย และเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนไข้เลือดออก (DengvaxiaTM) ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทำจากไวรัสเป็นลูกผสมไข้เหลืองกับเดงกี่สายพันธุ์ 1,2,3,4  มี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ ประธานคณะกรรมการประชุมวิชาการประจำปี 2559-2562 กล่าวรายงาน และ ศ.นพ.ธีระพงษ์ ตัณฑวิเชียร อาจารย์ประจำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นวิทยากร  เรื่อง “วัคซีนไข้เลือดออก เรื่องจริงที่ควรรู้” เมื่อวันศุกร์ 19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย