รางวัลเครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้รับรางวัล เครือข่ายโรงพยาบาลคุณธรรมดีเด่น” จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ารับประทานโล่รางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในโอกาสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดการประชุมสัมมนาพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2561 ซึ่งคณะกรรมการดำเนินการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข แก้วกัลยาสิกขาลัย สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข และเครือข่ายชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “คุณธรรมนำจิตอาสา สร้างคุณค่าพัฒนาสังคมไทย” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ห้องมิราเคิล แกรนด์ บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โอกาสนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมจัดบูธนิทรรศการนำเสนอแผนการดำเนินงาน ในการเป็นโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม สร้างศักยภาพบุคลากรให้มีจิตใจดีงาม มีไมตรีในการปฏิบัติงาน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ภายใต้อัตลักษณ์ “ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ เอื้ออาทร” ซึ่งสามารถเป็นแบบอย่างแก่โรงพยาบาลอื่น ๆ ทั่วประเทศ