กราบมุทิตาสักการะ เจ้าอาวาสวัดพระราม 9

วันที่ 12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น.  ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ  รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายการคลัง ภญ.เพ็ญประภา ตั้งวันเจริญ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านระบบยาและเวชภัณฑ์ และคณะ เข้ากราบมุทิตาสักการะ พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)  กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบ 80 ปี เมื่อวันจันทร์ที่  12 มีนาคม 2561 เวลา 15.00 น. ณ พระอุโบสถวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร