Departments and Offices

1. ฝ่ายกายวิภาคศาสตร์
2. ฝ่ายกุมารเวชศาสตร์
3. ฝ่ายจักษุวิทยา
4. ฝ่ายจิตเวชศาสตร์
5. ฝ่ายจุลชีววิทยา
6. ฝ่ายนิติเวชศาสตร์
7. ฝ่ายปรสิตวิทยา
8. ฝ่ายพยาธิวิทยา
9. ฝ่ายรังสีวิทยา
10. ฝ่ายวิสัญญีวิทยา
11. ฝ่ายเวชศาสตร์ชันสูตร
12. ฝ่ายเวชศาสตร์ป้องกัน และสังคม
13. ฝ่ายเวชศาสตร์ฟื้นฟู
14. ฝ่ายศัลยศาสตร์
15. ฝ่ายสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
16. ฝ่ายโสต ศอ นาสิกวิทยา
17. ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
18. ฝ่ายอายุรศาสตร์
19. ฝ่ายเภสัชวิทยา
20. ฝ่ายชีวเคมี
21. ฝ่ายสรีรวิทยา
22. ฝ่ายการพยาบาล
23. ฝ่ายการเงิน
24. ฝ่ายทันตกรรม
25. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
26. ฝ่ายกลยุทธ์และแผนงานสารสนเทศ
27. ฝ่ายธนาคารเลือด
28. ฝ่ายบริหารงานพัสดุ
29. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
30. ฝ่ายบริหารสิ่งแวดล้อม
31. ฝ่ายบริหารงานขนส่งกลาง
32. ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ
33. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
34. ฝ่ายผู้ป่วยนอก
35. ฝ่ายเวชศาสตร์ครอบครัว
36. ฝ่ายเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

37. ฝ่ายพิธีการ
38. ฝ่ายโภชนวิทยาและโภชนบำบัด
39. กลุ่มงานเภสัชกรรม
40. ฝ่ายเลขานุการ
41. ฝ่ายเวชภัณฑ์
42. ฝ่ายเวชระเบียนและสถิติ
43. ฝ่ายสวัสดิการสังคม
44. ฝ่ายวางแผนและบริหารโครงการกายภาพ
45. กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค
46. ฝ่ายบริหารสินทรัพย์และจัดซื้อจัดจ้างระบบกายภาพ
47. ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถ
48. ศูนย์โรคหัวใจ
49. ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ
50. ศูนย์โรคพาร์กินสันและกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ
51. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านการปลูกถ่ายอวัยวะ
52. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ
53. ศูนย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก
54. ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
55. ศูนย์ประสาทศาสตร์
56. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำ
57. ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านเวชบำบัดวิกฤต
58. ศูนย์ Simulation & CPR Center
59. ศูนย์ชีวาภิบาล
60. ศูนย์ประกันสุขภาพ
61. ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
62. ศูนย์ข้อมูลและต้นทุน
63. ศูนย์บริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยผู้ป่วย
64. ศูนย์ประสานงานการให้บริการดูแลผู้มีอุปการคุณ
65. ศูนย์อาชีวอนามัยและสร้างเสริมสุขภาพบุคลากร
66. ศูนย์เครื่องมือแพทย์
67. ศูนย์บริหารแผนและงบประมาณ
68. ศูนย์กฎหมาย
69. งานสนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศและงานวิจัย
70. งานยุทธศาสตร์องค์กร
71. คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ