ศูนย์โรคหัวใจ

Cardiac Center

ให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร
เป็นศูนย์กลางการวิจัยและเป็นศูนย์กลางความรู้เผยแพร่
แก่ประชาชนและสังคม

ศูนย์โรคหัวใจโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นศูนย์การแพทย์ตติยภูมิให้บริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือดแบบครบวงจร มีเทคโนโลยีและเครื่องมือการแพทย์ที่ทันสมัย ดูแลโดยทีมอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง นอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางการวิจัยและเป็นศูนย์กลางความรู้เผยแพร่แก่ประชาชนและสังคม

เจตจำนง

เป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรม ด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศ ยกระดับความสามารถทางการแพทย์และการรักษาพยาบาลของประเทศให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ภาระหน้าที่

ให้การศึกษา ผลิตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ ให้บริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสมรรถภาพ ป้องกันโรค และสร้างเสริมสุขภาพที่เป็นเลิศ ด้วยการค้นคว้า วิจัย สร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และการพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติ พัฒนาคุณภาพ การบริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของทุกคน


ศูนย์โรคหัวใจ ประกอบด้วยสาขาวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

 1. สาขาวิชาอายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด 
 2. สาขาวิชาศัลยศาสตร์หัวใจและทรวงอก 
 3. สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์หัวใจ 
 4. สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาหัวใจและทรวงอก  
 5. สาขาวิชาภาพถ่ายรังสีหัวใจโดยใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า และเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ 
 6. เวชศาสตร์ฟื้นฟูหัวใจ

การให้บริการของศูนย์

ศูนย์โรคหัวใจบริการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ได้แก่

 1. การผ่าตัดหัวใจแต่กำเนิด
 2. การผ่าตัดหลอดเลือดแดงใหญ่
 3. การผ่าตัดต่อเส้นเลือดหัวใจหรือการผ่าตัดบายพาส
 4. การผ่าตัดซ่อมลิ้นหัวใจ
 5. การผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ
 6. การผ่าตัดปลูกถ่ายหัวใจ
 7. การผ่าตัดเปลี่ยนจังหวะหัวใจ
 8. วิสัญญีหัวใจและทรวงอก
 9. ผู้ป่วยหัวใจเด็ก
 10. ระบบสรีระไฟฟ้าหัวใจ การจี้ไฟฟ้าหัวใจ และเครื่องกระตุ้นหัวใจ
 11. การสวนหัวใจ ฉีดสีหลอดเลือดหัวใจ
 12. การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกโดยไม่ต้องผ่าตัด
 13. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหลอดเลือดหัวใจ
 14. การตัดชิ้นเนื้อหัวใจห้องขวาผ่านทางสายสวนหัวใจ
 15. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจ
 16. การตรวจหัวใจด้วยภาพคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก (MRI)
 17. การตรวจหัวใจด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์
 18. การตรวจภาพหัวใจด้วยสารกัมมันภาพรังสี (MIBI)
 19. การตรวจการเดินสายพาน
 20. การตรวจกราฟและจังหวะของหัวใจ 24-48 ชั่วโมง (Holter)
 21. การตรวจภาวะเป็นลมด้วยเตียงปรับระดับ
 22. การตรวจการอุดตันของหลอดเลือดขาส่วนปลาย
 23. การป้องกันโรคหัวใจ
 24. กายภาพบำบัดและฟื้นฟูหัวใจ
 25. คลินิกยาละลายลิ่มเลือดสำหรับผู้ป่วยหัวใจและหลอดเลือด

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

OPD  (ผู้ป่วยนอก)

วันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 1

อายุรศาสตร์หัวใจ / สรีรหัวใจ / ห้องปฏิบัติการสวนหัวใจ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 4 โซน D

กลุ่มภาวะหัวใจล้มเหลว

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร ภปร ชั้น 11

ห้องผ่าตัดหัวใจ

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ อาคาร สก. ชั้น 5

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อศูนย์

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

เว็บไซต์หน่วยงาน

ศูนย์โรคหัวใจ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ชั้น 4 โซน D 

02 256 4000 (ต่อ 80442, 80445)

http://www.chulacardiaccenter.org/th/home

Pin It on Pinterest