ศูนย์นิทราเวช

Excellence Center for Sleep Disorders

ให้การตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่างๆ
แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 ถือเป็นจุดเริ่มต้นของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ซึ่งเป็นปีที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับจำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อใช้งานในฝ่ายรักษาพยาบาล ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการก่อตั้ง “ศูนย์ตรวจการนอนหลับ” อย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการตรวจวิเคราะห์และวินิจฉัยโรคต่าง ๆ แก่ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติจากการนอนหลับ ส่งผลให้แพทย์สามารถดำเนินการรักษาผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพจากความพร้อมทางด้านเครื่องมือที่ได้รับมา อีกทั้งยังเป็นประโยชน์กับการเรียนการสอนสำหรับแพทย์ นิสิตแพทย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

ปี พ.ศ. 2553 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้มีนโยบายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์เป็นกลไกหนึ่งในการพัฒนาระบบการบริการรักษาพยาบาลให้มีความเป็นเลิศ ครบวงจร และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อีกทั้งเป็นการตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพที่ซับซ้อนมากขึ้นเป็นลำดับของประชาชน ในการนี้ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ (Excellence Center for Sleep Disorders, King Chulalongkorn Memorial Hospital) ให้เป็นหน่วยงานหนึ่งภายใต้การกำกับดูแลของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ปี พ.ศ. 2556 ทางโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้ขยายการให้บริการแห่งใหม่ ณ อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น ชั้น 5 และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จึงขอพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานชื่อศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า “ศูนย์นิทราเวช” มีความหมายว่า ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสืบไป

ผลงานที่ภาคภูมิใจของศูนย์

 1. เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับระดับประเทศ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 2. เป็นสถาบันฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับระดับนานาชาติ เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
 3. เป็นสถาบันฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์การนอนหลับ ร่วมกับสาขาวิชาอายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤต ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์ แห่งประเทศไทย และสมาคมนิทราเวชศาสตร์ ระยะเวลาการฝึกอบรม 2 ปี เป็นแห่งแรกในประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นมา
 4. ศูนย์นิทราเวชผ่านการรับรองคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ. 2558
 5. นำเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกและอุปกรณ์ประกอบเข้าสู่ระบบเวชภัณฑ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สำเร็จ ในปี พ.ศ. 2559 ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยเครื่องอัดอากาศแรงดันบวกได้รวดเร็วขึ้น ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสามารถซื้อเครื่องได้ในราคาที่ถูกลง
 6. จัดงานนิทรรศการ CU World Sleep Day รวมทั้งจัดงานเสวนาให้ความรู้ประชาชน “เรื่องการนอนหลับ” ต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 7

เจตจำนง

พัฒนาคุณภาพการบริการและการวิจัย เสริมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ เพื่อความก้าวไกลในระดับนานาชาติ

ภาระหน้าที่

 1. เป็นศูนย์ความเป็นเลิศที่มีขีดความสามารถในการให้บริการ การวิจัย สามารถสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ที่เป็นแหล่งอ้างอิงได้ทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 2. มีศักยภาพในการผลิตทรัพยากรบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
 3. มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์


ศูนย์นิทราเวช ประกอบด้วยคลินิกย่อยภายใต้การดูแลของศูนย์ ดังนี้

 1. คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ 
 2. คลินิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP Clinic) 
 3. ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ (polysomnography or sleep test) 
 4. คลินิกรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT-I Clinic) 


การให้บริการของศูนย์

 1. คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอน
 2. คลินิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP Clinic) ดาวน์โหลดข้อมูลการใช้งานเครื่องตามคำสั่งแพทย์ตลอดจนการแนะนำการใช้งานเบื้องต้น การทดลองเครื่อง
  การขอซื้อเครื่อง 
 3. ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ (polysomnography or sleep test) ให้บริการตรวจการนอนหลับตามคำสั่งแพทย์
 4. คลินิกรักษาโรคนอนไม่หลับด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม (CBT-I Clinic) ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับด้วยการปรับความคิดและพฤติกรรม


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

คลินิกโรคความผิดปกติจากการหลับ

ทุกวันจันทร์ – อังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น

คลินิกเครื่องอัดอากาศแรงดันบวก (PAP Clinic)

สถานที่ติดต่อและดาวน์โหลดผล : ศูนย์นิทราเวช ชั้น 21 โซน C อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์
ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ 08.30-15.00 น.

ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ (polysomnography or sleep test) 

ทุกวัน เวลา 20.00 – 07.00 น. ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น และ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 21 โซน C

คลินิกบำบัดความคิดและและพฤติกรรมสำหรับโรคนอนไม่หลับ (CBT-I Clinic)

วันจันทร์ เวลา 9:00-12:00, วันพฤหัสบดี 9:00-12:00 และ 13:00-16:00, ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 5 อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น
(*ช่วงสถานการณ์โควิด 19 ให้บริการ ณ ศูนย์นิทราเวช ชั้น 21 โซน C ตึกอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์)


การทำนัด

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์นิทราเวช 
อาคารคลินิกพิเศษ 14 ชั้น (ชั้น 5)

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 649 4037, 02 256 4000 ต่อ 94037-8

เว็บไซต์หน่วยงาน