กิจกรรมสัปดาห์ “วันนอนหลับโลก” (World Sleep Day 2018)

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดย ศูนย์นิทราเวช ร่วมกับกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าวการจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก World Sleep Day 2018” สร้างความตระหนักเรื่องการนอนหลับอย่างถูกวิธีพิชิตโรคร้าย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ชั้น 14 ระเบียงรมณีย์ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นพ.วิญญู ชะนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย และรศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ / หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมแถลงข่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า การนอนเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ร่างกายของคนเราจะได้หยุดพักและฟื้นฟู ซ่อมแซม และปรับสมดุลต่างๆ แต่หลายคนกลับมองข้าม การพักผ่อนไม่เพียงพอและปัญหาจากการนอนหลับในเวลากลางคืนที่เราไม่รู้ตัวนั้นอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงกับชีวิตได้
สมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก (The World Association of Sleep Medicine : WASM) จึงได้กำหนดจัดกิจกรรม “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day” ขึ้นในวันศุกร์สัปดาห์ที่สองของเดือนมีนาคมในทุกๆ ปี เพื่อให้ประชากรโลกได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับปัญหาการนอนหลับ หากไม่เร่งแก้ไขก็อาจกลายเป็นปัญหาเรื้อรังทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิตได้
สืบเนื่องจากปี พ.ศ.2546 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้รับพระเมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานเครื่องตรวจวิเคราะห์การนอนหลับจำนวน 2 เครื่อง พร้อมทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการตรวจเพื่อใช้ในงานด้านการรักษาพยาบาล ต่อมาในปีพ.ศ. 2553 ได้มีการจัดตั้งเป็น “ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านความผิดปกติจากการนอนหลับ แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” และเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆ ปริณายก ทรงประทานชื่อศูนย์ฯ ว่า “ศูนย์นิทราเวช” มีความหมายว่า ศูนย์รักษาโรคที่เกิดจากการนอนหลับ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ศูนย์ฯ เป็นขวัญกำลังใจแก่คณะแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยสืบไป

นพ.วิญญู ชะนะกุล รองผู้อำนวยการสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา กล่าวเพิ่มเติมว่า จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า 45 % ของประชากรโลกเคยมีอาการผิดปกติอย่างใดย่างหนึ่งเกี่ยวกับการนอน โดยที่ 35 % จะเป็นอาการนอนไม่หลับเป็นสำคัญ และพบว่าในผู้ที่มีปัญหานอนไม่หลับนั้นจะมีปัญหาขาดงานหรือทำงานด้วยประสิทธิภาพที่ลดลงในสัดส่วนที่มากกว่าผู้ที่ไม่มีปัญหานอนไม่หลับถึงสามเท่า นอกจากนั้นพบว่าการนอนที่ไม่เพียงพอทำให้ การเรียนรู้ ความจำ และสมาธิในการทำงานต่างๆ ลดลงเมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีปัญหาการนอน การนอนที่ไม่เพียงพอหรือไม่มีคุณภาพติดต่อกันเป็นเวลานานยังส่งผลต่อการดำเนินโรคในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน ภาวะโรคอ้วน ทำให้การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายลดลง รวมไปถึงผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต เช่น ภาวะเครียด โรควิตกกังวลและโรคซึมเศร้า อีกด้วย การส่งเสริมให้มีการนอนที่เพียงพอและมีคุณภาพสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติตามสุขนิสัยของการนอนและการฝึกทักษะคลายเครียดในรูปแบบต่างๆ

ศ.พญ.อรุณวรรณ พฤทธิพันธุ์ นายกสมาคมโรคจากการนอนหลับแห่งประเทศไทย กล่าวว่า วันนอนหลับโลก คือ วันที่จัดงานเกี่ยวกับการนอนหลับเป็นประจำทุกปี โดยการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้านการหลับจากทั่วโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการตระหนักถึงความสำคัญ และปัญหาของการหลับ เป็นการสื่อสารสู่ประชาชนในความพยายามที่จะป้องกัน และการรักษาโรคจากการหลับ
วันนอนหลับโลกจัดขึ้นครั้งแรก ในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2551 โดยมี Slogan “Sleep Well, Live Fully Awake” หรือเป็นคำขวัญว่า “หลับสนิทชีวิตตื่นตัว” โดยจัดในวันศุกร์ก่อนฤดูใบไม้ผลิ เดือนมีนาคม และมีการจัดงานเป็นประจำทุกปีต่อมา งานวันนอนหลับโลกได้จัดกิจกรรมขึ้นในทั่วโลก ในขณะนี้มีประเทศที่เข้าร่วมทั้งหมด 67 ประเทศ และสถานที่จัดงานจะปรากฏใน www.worldsleepday.org โดยตัวแทนวันนอนหลับโลกในแต่ละประเทศ จะทำงานเพื่อส่งเสริมความตระหนักถึงปัญหาจากการหลับ ในรูปแบบต่างๆ
ประเทศไทยได้มีการจัดวันนอนหลับโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยได้ส่งกิจกรรมเข้าไปเผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2560 สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานวันนอนหลับโลกที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า โรงพยาบาลรามาธิบดี เครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศและได้มีการออกสื่อนิทรรศการ โทรทัศน์และวิทยุ จากการจัดกิจกรรมในครั้งนั้นประเทศไทยจึงได้รับรางวัล “2017 Distinguished Activity Award” โดยมีผู้ที่ได้รับรางวัล 6 ประเทศ คือ El Salvador, Egypt,Peru, Italy, Spain และประเทศไทย โดยคำนิยมจาก Dr. Perrino ประธานคณะกรรมการวันนอนหลับโลกถึงผู้ที่ได้รับรางวัล คือ เป็นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน สร้างสรรค์และจัดแพร่หลายไปทั่วประเทศ
ในปีนี้ World Sleep Day 2018 Slogan “Join the Sleep World, Preserve Your Rhythms to Enjoy Life” สำหรับประเทศไทย จัดให้มีการประกวด คำขวัญวันนอนหลับโลก พ.ศ. 2561 “หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง” โดยคำขวัญนี้จะเน้นในความสำคัญของนาฬิกาชีวิตอันนำไปสู่สุขอนามัยการนอนที่ดี สุขภาพที่ดี ในคำขวัญนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากนักวิจัย 3 ท่านที่ได้รับรางวัลโนเบลทางด้านสรีรวิทยา จากการอุทิศตนศึกษาการทำงานของนาฬิกาชีวิต
ในปีนี้สมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมสุขภาพจิต และศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดสัปดาห์วันนอนหลับโลกขึ้น โดยสมาคมโรคจากการหลับนั้นเป็นการรวมตัวกันของสหวิชาชีพในสาขาเวชศาสตร์การนอนหลับ โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคจากการหลับจากสหสาขาต่าง ๆ ทั้งทางอายุรศาสตร์ กุมารเวชศาสตร์ จิตเวชศาสตร์ และ โสต ศอ นาสิก และเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับเพื่อส่งเสริมการศึกษา และการฝึกอบรมรวมทั้งเผยแพร่วิทยาการเกี่ยวกับความผิดปกติจากการหลับ

ทางด้าน รศ.นพ.ณัฐพงษ์ เจียมจริยธรรม โรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ / หัวหน้าศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กล่าวต่อว่า การจัดงาน “วันนอนหลับโลก : World Sleep Day” ของศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ “หลับเป็นเวลา ตามนาฬิกาชีวิต พิชิตโรคร้าย ร่างกายแข็งแรง” ซึ่งอาจเรียกว่าเป็น “World Sleep Week” ก็ได้ เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่ทางศูนย์นิทราเวช จัดให้มีกิจกรรมที่หลากหลายตลอดทั้งสัปดาห์ เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการนอนที่ถูกสุขภาวะ สร้างความตระหนักรู้ถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากความผิดปกติของการนอนหลับ อีกทั้งยังส่งเสริมให้มีการจัดการปัญหาภาวะการนอนหลับอย่างตรงจุดด้วย โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วันนอนหลับโลก ได้แก่ กิจกรรม “รักษ์การนอน Walk Rally” ในวันเสาร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 – 09.00 น. ณ บริเวณสวนปาล์ม สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร และมีการจัด “นิทรรศการวันนอนหลับโลก” ตลอดทั้งสัปดาห์ระหว่างวันที่ 5 – 9 มีนาคม 2561 ณ โถงชั้น G อาคาร ภปร และในวันนอนหลับโลกประจำปีซึ่งตรงกับวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2561 จัดให้มีกิจกรรม “อบรมให้ความรู้เรื่องโรคความผิดปกติจากการนอนหลับสำหรับประชาชน” ภายใต้หัวข้อ World Sleep Day,Join the sleep world, Preserve your rhythms to enjoy life. เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์

ศูนย์นิทราเวช โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งอยู่ที่ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยในพิเศษ 14 ชั้น มีความโดดเด่นด้านการบริการผู้ป่วยด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญแบบสหสาขา มีแพทย์เพื่อวินิจฉัยและรักษาโรคความผิดปกติทางการนอนหลับ การให้บริการของศูนย์จะประกอบด้วย คลินิกผู้ป่วยนอก(OPD)เปิดให้บริการในวันจันทร์-อังคาร เวลา 13.00 16.00 น. ห้องปฏิบัติการตรวจการนอนหลับ (Sleep Laboratory) เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 20.00 -07.00 น. นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่ฝึกสอนแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอีกด้วย