หน่วยผิวหนัง ฝ่ายอายุรศาสตร์ / คลินิกโครงการวิจัย

Division of Dermatology, Department Medicine / Research Center Clinic


เป็นแหล่งฝึกอบรม มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ผลิตแพทย์ให้มีคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

หน่วยผิวหนังได้เริ่มก่อตั้งประมาณปี พ.ศ. 2490 เป็นหน่วยหนึ่งในแผนกอายุรศาสตร์ ซึ่งขณะนั้นโรคผิวหนังยังไม่แยก เป็นระบบวิชาแต่ยังรวมอยู่กับแผนกอายุรศาสตร์ เนื่องจากยังไม่มีอาจารย์ทางโรคผิวหนังโดยเฉพาะ แต่มีอาจารย์อาวุโส 2 ท่านคือ อาจารย์นายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ และอาจารย์นายแพทย์ อภัย ชมุนี มาช่วยออกตรวจผู้ป่วยโรคผิวหนัง ต่อมาในปีพ.ศ. 2495  นายแพทย์อำนวย วิภากุล ได้เป็นอาจารย์ในแผนก อายุรศาสตร์ และได้ร่วมตรวจและรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนังที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคารจักรพงษ์ กับอาจารย์นายแพทย์หลวงประกิตเวชศักดิ์ และอาจารย์นายแพทย์ อภัย ชมุนี

ปี พ.ศ. 2496 นายแพทย์สุนิตย์ เจิมสิริวัฒน์ ซึ่งจบเฉพาะทางผิวหนัง จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ย้ายจากโรงพยาบาลบางรัก เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจำแผนกอายุรศาสตร์และออกตรวจโรคผิวหนัง อีกทั้งได้เริ่มเปิดสอนวิชาโรคผิวหนังแก่แพทย์ประจำบ้านและนิสิตแพทย์ ของแผนกอายุรศาสตร์ ทำให้แผนกอายุรศาสตร์ได้เปิดคลินิก ตรวจรักษาโรคผิวหนัง และกามโรคอย่างเป็นทางการขึ้นเป็นครั้งแรกในห้องใต้บันได แผนกผู้ป่วยนอกสูตินารี

ปี พ.ศ. 2510 ได้มีห้องตรวจรักษาโรคผิวหนังที่อาคารตรวจผู้ป่วยนอก อาคารจักรพงษ์  

ปี พ.ศ. 2516 ได้ตั้งเป็นหน่วยโรคผิวหนัง แผนกอายุรศาสตร์ มีที่ทำการอยู่ที่อาคารอายุรศาสตร์  ชั้นล่าง ประกอบด้วยห้องพักแพทย์ 2 ห้อง และได้เปิดห้องปฏิบัติการโรคผิวหนัง 1 ห้อง สำหรับตัดชิ้นเนื้อเพื่อตรวจพยาธิสภาพเพื่อการวินิจฉัยโรค และให้นิสิตแพทย์ และแพทย์ประจำบ้าน ได้มาศึกษาพยาธิวิทยาผิวหนัง โดยมีอาจารย์นายแพทย์ขจร ประนิช แผนกจุลชีวะมาร่วมสอนด้วย  อาจารย์ทั้ง 3 ท่านได้ร่วมกันปรับปรุงระบบ การเรียนการสอน ให้ดีขึ้นและได้รับอาจารย์แพทย์ เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ พยาบาล เพิ่มขึ้นในเวลาต่อมา

ปี พ.ศ. 2525 ได้ย้ายหน่วยไปอยู่ที่อาคารอายุรศาสตร์ ชั้น 2 และเปลี่ยนชื่อ หน่วยโรคผิวหนังเป็นสาขาวิชาตจวิทยา มีอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกหลายท่าน ซึ่งทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเท่าเทียมกับต่างประเทศ

ปี พ.ศ. 2532 ได้ย้ายห้องตรวจโรคผิวหนังทั้งหมดไปอยู่ที่อาคาร ภปร ชั้น 2 ซึ่งเป็นอาคารที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้สร้างขึ้นใหม่ มีห้องตรวจรักษา 15 ห้อง ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง ห้องเลเซอร์ 3 ห้อง ห้องฉายรังสี 1 ห้อง ห้องหัตถการ 1 ห้อง และห้องสมุด 1 ห้อง

ปี พ.ศ. 2535 หน่วยได้จัดตั้งศูนย์เลเซอร์ผิวหนังขึ้น และเปิดบริการผู้ป่วยที่แผนกผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร ชั้น 2 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ตั้งแต่วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 มีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น จึงขอเปิดบริการเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายเพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2542 – 2552  หน่วยผิวหนังได้ย้ายที่ทำการไปอยู่ที่อาคารจิระประวัติ สันติวันและสิงหเสนีย์ ชั้น 2 ประกอบด้วย ห้องปฏิบัติการ 1 ห้อง  ห้องตรวจผู้ป่วย 1 ห้อง ห้องเรียน 1 ห้อง ห้องพักแพทย์ประจำบ้าน 1 ห้อง และห้องพักอาจารย์ 5 ห้อง มีอาจารย์ประจำ 5 คน และเจ้าหน้าที่ 4 คน

ปี พ.ศ. 2546  ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2546 หน่วยผิวหนังได้เปิดคลินิกผู้ป่วยเฉพาะโรค ที่อาคาร ภปร ชั้น 2 เพิ่มอีก 2 คลินิก คือ คลินิกโรคผิวหนังเหตุอาชีพและสิ่งแวดล้อม เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. และคลินิกโรคสะเก็ดเงิน เปิดบริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมี ร.ศ.พ.ญ.พรทิพย์ หุยประเสริฐ เป็นที่ปรึกษา

ปี พ.ศ. 2551 หน่วยผิวหนังได้เปิดคลินิกโรคผมและหนังศีรษะ ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2552 ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยมี ศ.นพ.ประวิตร
อัศวานนท์ เป็นที่ปรึกษา จากนั้นได้มีการเปิดคลินิกเฉพาะโรคอีกเป็นจำนวนมาก เพื่อรองรับลักษณะของโรคที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นที่ฝึกอบรมของแพทย์ประจำบ้านในหลักสูตร ได้แก่

 1. คลินิกผิวหนังทั่วไป  
 2. คลินิกผิวหนังเรื้อรัง
 3. คลินิกผิวหนังแพ้ยารุนแรง
 4. คลินิกผิวหนังภูมิคุ้มกัน
 5. คลินิกผิวหนังเหตุจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม
 6. คลินิกเลเซอร์ 
 7. คลินิกเนื้องอกผิวหนัง
 8. คลินิกโรคผมและหนังศีรษะ
 9. คลินิกโรคผิวหนังของต่อมไขมัน
 10. คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน 
 11. คลินิกข้อสะเก็ดเงิน 
 12. คลินิกโรคทางเมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน 
 13. คลินิกโรคตับและสะเก็ดเงิน
 14. คลินิกสะเก็ดเงินและอาหารสุขภาพ 
 15. คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์  
 16. คลินิกทดสอบแสงอาทิตย์  
 17. คลินิกรักษาด้วยแสงสีแดง  
 18. คลินิกภาวะผิวแพ้แสงอาทิตย์และพันธุศาสตร์

ปี พ.ศ. 2552 ย้ายที่ทำการสาขาวิชาฯ ไปอยู่ที่อาคารอบรมวิชาการ ชั้น 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2552 ถึง วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2558

ปี พ.ศ. 2558 ย้ายที่ทำการสาขาฯ ไปอยู่อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 โซน C เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งนอกจากจะเป็นที่ทำการ และทำการเรียนการสอนแล้วยังเป็นคลินิกเกี่ยวกับโครงการวิจัย

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 คลินิกผิวหนังได้ย้ายจาก ภปร ชั้น 2 ไปอยู่อาคาร ภปร ชั้น 14 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ด้านการเรียนการสอนระดับหลังปริญญา 

สาขาวิชาฯ ได้เปิดหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน สาขาตจวิทยา 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (สาขาตจวิทยา) ได้เริ่มเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2517 ถึงปี พ.ศ. 2547 ได้มีการปรับปรุงจากหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน (สาขาตจวิทยา) ภายใต้การกำกับของแพทยสภาให้มีสถานะเพิ่มเติม เป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง (สาขาตจวิทยา) ภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

สาขาวิชาตจวิทยา เป็นสาขาหนึ่งซึ่งเป็นรากฐานของวิชาการทางอายุรศาสตร์ เนื่องจากผิวหนังและเยื่อบุเป็นอวัยวะที่มีพื้นที่ผิวครอบคลุมทั่วร่างกาย ทำให้สามารถตรวจพบโรคทางผิวหนังทั้งที่เป็นโรคทางผิวหนังโดยตรง และความผิดปกติทางผิวหนังที่เป็นอาการแสดงของโรคภายในของระบบอื่น ๆ ได้ อีกทั้งสาขาวิชาตจวิทยาเป็นสาขาที่ครอบคลุม วิทยาการทางการแพทย์ทั้งในด้านกว้าง ด้านลึก โรคทางผิวหนังจึงมีความ หลากหลายทั้งในด้านความชุก ความรุนแรง ความสลับซับซ้อน และความรีบด่วนและยังเป็นองค์ความรู้ที่มีความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างรวดเร็ว ซึ่งล้วนท้าทายความรู้ความสามารถของตจแพทย์ในการให้การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษาแบบองค์รวม และการพยากรณ์โรค 

นอกจากความรู้และทักษะด้านตจวิทยาแล้ว ตจแพทย์ยังต้องมีความสามารถด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ได้แก่ ความสามารถในการเรียนรู้เพื่อให้มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีเจตนารมณ์และเตรียมพร้อมที่จะเรียนรู้ตลอดชีวิต ความสามารถด้านการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเป็นมืออาชีพ การสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ การทำงานเป็นทีม การปฏิบัติงานแบบสหวิชาชีพ ความรู้ความเข้าใจในระบบสุขภาพของประเทศ คำนึงถึงความต้องการด้านสุขภาพทางผิวหนังของชุมชนและสังคม การบริหารจัดการ กระบวนการคุณภาพและความ ปลอดภัย ตลอดจนความรับผิดชอบ มีจริยธรรม ทัศนคติ และเจตคติที่ดีต่อผู้ป่วย มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อผู้ร่วมงานและองค์กร ทั้งในวิชาชีพของตนเองและวิชาชีพอื่น มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความ ปลอดภัย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง นโยบายการผลิตตจแพทย์นั้นตั้งอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของระบบสุขภาพรวมทั้งมิติด้านอื่น ๆ ทางสังคม ทั้งนี้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

เจตจำนง

สาขาวิชาตจวิทยา จุฬาฯ เป็นที่ที่ดีที่สุดสำหรับการฝึกอบรมแห่งหนึ่งของประเทศ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ โดดเด่นด้านความเป็นอิสระทางความคิด และธำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ

ค่านิยม

ตจวิทยาจุฬาฯ   เก่งกล้าสามารถ 
มารยาทเยี่ยม   เปี่ยมคุณธรรม

ภาระหน้าที่

สาขาวิชาฯ มีพันธกิจ ซึ่งอิงตามพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ คือ “ผลิตแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า ให้บริการทางการแพทย์และวิชาการเพื่อชี้นำสังคม เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการของชาติและนานาชาติ ประชาคมมีคุณภาพ ชีวิตที่ดี มีความภูมิใจในสถาบัน”

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :
การพัฒนาเพื่อนำไปสู่การเป็นสถาบันทางการแพทย์ที่เป็นผู้นำในระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 :
การพัฒนาการเรียนการสอนในทุกระดับให้มีมาตรฐาน มีการบูรณาการ กับการดูแลผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 :
พัฒนาเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินงานขององค์กรเพื่อความยั่งยืนขององค์กร

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 :
เพื่อการสร้างความสุขให้แก่คนในองค์กร รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมความผูกพัน


ผศ.พญ.มาริษา พงศ์พฤฒิพันธ์
หัวหน้าหน่วยผิวหนัง (สาขาตจวิทยา) ฝ่ายอายุรศาสตร์

การให้บริการของฝ่าย

หน่วยผิวหนัง ตจวิทยา มีการให้บริการทางคลินิกทางด้านผิวหนัง ดังนี้

1. คลินิกผิวหนังทั่วไป      

2. คลินิกผิวหนังเฉพาะโรค

 • คลินิกผิวหนังเรื้อรัง
 • คลินิกผิวหนังแพ้ยารุนแรง
 • คลินิกผิวหนังภูมิคุ้มกัน 

3. คลินิกผิวหนังเหตุจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม

4. คลินิกเลเซอร์

5. คลินิกเนื้องอกผิวหนัง

6. คลินิกโรคผมและหนังศรีษะ

7. คลินิกโรคผิวหนังของต่อมไขมัน

8. คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน 

 • คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน
 • คลินิกข้อสะเก็ดเงิน
 • คลินิกโรคทางเมตาบอลิสมและสะเก็ดเงิน
 • คลินิกโรคตับและสะเก็ดเงิน
 • คลินิกสะเก็ดเงินและอาหารสุขภาพ

9. คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์

 • คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์
 • คลินิกทดสอบแสงอาทิตย์
 • คลินิกรักษาด้วยแสงสีแดง
 • คลินิกพรี-ไพรม ผิวแพ้แสงอาทิตย์และพันธุ์ศาสตร์ 

10. ศูนย์ให้การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียม

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

1. คลินิกผิวหนังทั่วไป                 

 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 14

2. คลินิกผิวหนังเฉพาะทาง

 • คลินิกผิวหนังเรื้อรัง             
  วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกผิวหนังแพ้ยารุนแรง
  วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 3
 • คลินิกผิวหนังภูมิคุ้มกัน     
  วันพุธ 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 3

3. คลินิกผิวหนังเหตุจากอาชีพและสิ่งแวดล้อม        

 • วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี เวลา 08.00 – 12.00 น. เฉพาะคนไข้นัด อาคาร ภปร ชั้น 14

4. คลินิกเลเซอร์

 • คลินิกเลเซอร์ 1
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกเลเซอร์ 2
  วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 •  คลินิกเลเซอร์ 3
  วันอังคาร เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14

5. คลินิกเนื้องอกผิวหนัง

 • คลินิกเนื้องอกผิวหนัง 1 เพื่อผ่าตัดเนื้องอกและมะเร็งผิวหนัง
  วันจันทร์ เวลา 08.00 – 15.30 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 โซน C
 • คลินิกเนื้องอก 2 ติดตามผู้ป่วยเนื้องอกและมะเร็งผิวหนัง
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 12.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14

6. คลินิกโรคผมและหนังศรีษะ

 • วันจันทร์ เวลา 13.00 – 15.30 น. อาคาร ภปร ชั้น 14

7. คลินิกโรคผิวหนังของต่อมไขมัน

 • วันอังคาร เวลา 13.30 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14

8. คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน

 • คลินิกผิวหนังสะเก็ดเงิน                                    
  วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกข้อสะเก็ดเงิน         
  วันจันทร์ที่ 2 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกโรคทางเมตาบอลิซึมและสะเก็ดเงิน               
  วันจันทร์ที่ 3 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกโรคตับและสะเก็ดเงิน                               
  วันจันทร์ที่ 4 ของเดือน เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกสะเก็ดและอาหารสุขภาพ                          
  วันจันทร์ เวลา 13.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14

9. คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์

 • คลินิกผิวหนังและแสงอาทิตย์
  วันจันทร์ เวลา 13.30 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกทดสอบแสงอาทิตย์              
  วันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกรักษาด้วยแสงสีแดง  
  วันพุธ เวลา 09.00 – 16.00 น. (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14
 • คลินิกภาวะผิวแพ้แสงอาทิตย์และพันธุ์ศาสตร์
  วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 – 12.00 น (เฉพาะคนไข้นัด) อาคาร ภปร ชั้น 14

10. ศูนย์ให้การรักษาด้วยแสงอาทิตย์เทียม

 • วันจันทร์, อังคาร, พฤหัส, ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 อาคาร ภปร ชั้น 14
 • วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 (นอกเวลา) อาคาร ภปร ชั้น 14

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

หน่วยผิวหนัง (สาขาตจวิทยา) ฝ่ายอายุรศาสตร์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 5 โซน C

บอร์โทรศัพท์แผนกผิวหนัง

ผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร. ชั้น 14

02 256 5428 

02 256 5434

บอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4253 (สำหรับการศึกษาเท่านั้น)


โทรสาร

02 256 4253 ต่อ 102

เว็บไซต์หน่วยงาน