ศูนย์เครื่องมือแพทย์

Biomedical Equipment Center

การบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ
และให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นให้เพียงพอ พร้อมใช้ เปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 โดยมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจำนวน 5 คน ให้บริการยืม – คืนเครื่องมือแพทย์จำนวน 10 รายการ เช่น เครื่องช่วยหายใจ เครื่องให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องกระตุกหัวใจ เป็นต้น เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุด

ในปีงบประมาณ 2561  เริ่มงานวางแผน บำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ของศูนย์เครื่องมือแพทย์ ในช่วงกลางปี พ.ศ. 2561 ได้เพิ่มนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประจำในห้องผ่าตัด และในปี พ.ศ. 2562 ได้เพิ่มการให้บริการงานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ทั้งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ณ ปัจจุบันมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์เครื่องมือแพทย์จำนวนทั้งสิ้น 32 คน

เจตจำนง

เป็นต้นแบบการให้บริการเครื่องมือแพทย์ ตามมาตรฐานสากลระดับนานาชาติ  

ภาระหน้าที่

 1. บริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ เพื่อสนับสนุนการบริการทุกส่วนงานในโรงพยาบาล
 2. ให้บริการยืม – คืนเครื่องมือแพทย์ในกลุ่มความเสี่ยงสูง และจำเป็น 14 รายการ
 3. จัดทำแผนการบำรุงรักษา และสอบเทียบเครื่องมือแพทย์ ติดตามการดำเนินงานให้บรรลุตามแผนงาน
 4. ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ เพื่อการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานดังเดิม

การให้บริการ

 1. งานหมุนเวียนเครื่องมือแพทย์
 2. งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
 3. งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
 4. เป็นสถานที่ฝึกงานให้กับนักศึกษาวิศวกรรมชีวการแพทย์จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 1. งานหมุนเวียนเครื่องมือแพทย์
  ตั้งอยู่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 80345-6

 2. งานบำรุงรักษาและสอบเทียบเครื่องมือแพทย์
  ตั้งอยู่ศูนย์เครื่องมือแพทย์ ชั้น 3 โซน A อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
  โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 80345-59

 3. งานซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์
  ตั้งอยู่ชั้น 1 อาคารไนติงเกล เปิดให้บริการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. โทรศัพท์ : 02 256 4000 ต่อ 5092 กด 4

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์เครื่องมือแพทย์
อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 3 โซน A

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 80345-6