ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

Quality Improvement Center

ถูกต้อง ครบถ้วน รวดเร็ว

ด้วยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีภารกิจที่จะต้องสร้างหลักประกันในการให้บริการผู้ป่วยอย่างมีคุณภาพ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง “โครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” ในปี พ.ศ. 2543 โดยมีสถานที่ปฏิบัติงาน เรียกว่า “สำนักงานโครงการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์”  เป็นหน่วยงานชั่วคราว มีเจ้าหน้าที่จากฝ่ายการพยาบาล 2 อัตรา และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ จำนวน 3 อัตรา มาปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย คือ การนำมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ ซึ่งเป็นมาตรฐานแห่งชาติที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล มาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ  (Hospital Accreditation : HA) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545  

ต่อมาได้ขออนุมัติจัดตั้งเป็น “ศูนย์พัฒนาคุณภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” เมื่อปี พ.ศ. 2552 เป็นหน่วยงานถาวร มีอัตรากำลัง 14 อัตรา ได้ดำเนินงานสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จนผ่านการต่ออายุการรับรองฯ (Re-accreditation) มาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2560  

นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้โรงพยาบาลได้รับรางวัลบริหารสู่ความเป็นเลิศ (Thailand Quality Class) จากสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2557 ในปัจจุบันโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กำลังเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับรองกระบวนการคุณภาพขั้นก้าวหน้า (Advanced HA) เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์การเป็นต้นแบบโรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณภาพระดับนานาชาติ ดังนั้นศูนย์พัฒนาคุณภาพจึงยังคงยืนหยัดในการปฏิบัติภารกิจ และทำหน้าที่ในการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพให้แก่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

รางวัล หรือความภาคภูมิใจของศูนย์

1. สนับสนุนให้โรงพยาบาลผ่านการรับรองกระบวนการคุณภาพ Hospital Accreditation โดย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) มาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน

2. สนับสนุนศูนย์ความเป็นเลิศ (EC) และหน่วยงานทางคลินิกให้ผ่านการรับรองมาตรฐานเฉพาะโรค ได้แก่ โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคพาร์กินสัน และโรคมะเร็งเม็ดโลหิตขาว

3. สนับสนุนบรรยากาศการพัฒนาคุณภาพขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เช่น

 • โครงการพัฒนาคุณภาพด้วยแนวคิด Lean เพื่อลดความสูญเปล่าในกระบวนการทำงาน เป็นเวลาต่อเนื่อง 10 ปี จำนวนกว่า 200 โครงการ
 • โครงการ 5ส เป็นเครื่องมือจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยของทุกหน่วยงานทั่วทั้งโรงพยาบาล
 • สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ก่อให้เกิดโครงการพัฒนาคุณภาพต่าง ๆ ทั่วทั้งโรงพยาบาล ปีละกว่า 200 โครงการต่อเนื่องทุกปี
 • เผยแพร่ผลงานพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานต่าง ๆ สู่เวทีระดับชาติทั้งในและต่างประเทศ

เจตจำนง

เราจะเป็นศูนย์กลางความรู้และเทคนิคด้านการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพสำหรับทุกหน่วยงาน สนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นสำคัญ

ภาระหน้าที่

 1. สนับสนุน ส่งเสริม และฝึกอบรม ให้บุคลากรมีความรู้และทักษะในการพัฒนาคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการและภาระงาน
 2. กระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุน หน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับ ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้วยเทคนิคที่เหมาะสมและมีความสุข
 3. สนับสนุน ประสานงานให้มีการนำมาตรฐานโรงพยาบาลไปใช้และได้รับการรับรองคุณภาพจากองค์กรภายนอก
 4. รวบรวม วิเคราะห์ เผยแพร่ และส่งเสริมการนำไปใช้ข้อมูลด้านคุณภาพขององค์กรให้เกิดประโยชน์
 5. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

การให้บริการของฝ่าย

 1. การบริหารจัดการระบบการรับรองกระบวนการคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation) จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) 
 2. สนับสนุนงบประมาณ โครงการพัฒนาคุณภาพ ให้ ฝ่าย/ศูนย์/กรรมการระบบต่าง ๆ
 3. จัดทำระบบการเยี่ยมสำรวจภายใน (Internal Survey) เพื่อการพัฒนาคุณภาพ 
 4. รวบรวม และจัดทำรายงานเครื่องชี้วัดคุณภาพของโรงพยาบาลให้ผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 5. รวบรวมและเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ ข่าวสารด้านการพัฒนาคุณภาพให้แก่บุคลากรภายในองค์กร 
 6. สนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ (Research for Quality) และการเผยแพร่ผลงานสู่สังคม
 7. สนับสนุนการใช้เครื่องมือพัฒนาคุณภาพภายในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เช่น Lean, CQI, 5ส
 8. จัดหลักสูตรฝึกอบรมความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพ ทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารวชิราวุธ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 2564656, 02 256 4657

เฟซบุ๊กหน่วยงาน