ศูนย์ประกันสุขภาพ

Health Insurance Center

ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ที่มารับบริการ

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ศูนย์ประกันสุขภาพ เริ่มให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการเงินการคลัง เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพทางการเงิน โดยแรกเริ่มนั้นประกอบไปด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ งานบริหารงานประกันสุขภาพ งานทบทวนการใช้ทรัพยากร และงานข้อมูลและแผนงาน ซึ่งในเวลาต่อมางานข้อมูลและแผนงานได้พัฒนาแยกออกไปเป็นศูนย์ข้อมูลและต้นทุน  แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตามการขยายงานด้านบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้ศูนย์ประกันสุขภาพมีภารกิจเพิ่มตามในอีกหลายด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวขึ้น

ศูนย์ประกันสุขภาพ มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ประสานงานเชื่อมโยงการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด และงานทบทวนข้อมูลทางการใช้ทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ โดยยึดมั่นในหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครอบคลุมกาย จิต สังคมและเศรษฐกิจ ให้ผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพ ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ป่วยอันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานภายนอก เป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เป็นอย่างดี อาทิ

 1. รางวัล สปสช. สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับส่งต่อการรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2548
 2. รางวัลสินไหมอัตโนมัติ e-claim award 2011 เพื่อการรักษาพยาบาลและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นระดับภาคกลาง อันดับ 2
 3. รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจประจำปี 2559 สถานพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม รางวัลพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ ได้ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์ประกันสุขภาพยังมีความมุ่งมั่น ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกสบายต่อผู้มารับบริการสูงสุด จนสามารถให้บริการผู้ป่วยในทุกสิทธิอย่างครบวงจร (one stop service)  

เจตจำนง

เป็นศูนย์ต้นแบบในการดูแลและพิทักษ์สิทธิประกันสุขภาพของประชาชนที่พึงมี เพื่อส่งเสริมงานบริบาลผู้ป่วยให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน

ภาระหน้าที่

 1. บริการดูแลประชาชนให้มีหลักประกันสุขภาพอย่างถูกต้องและเท่าเทียม
 2. พิทักษ์สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพที่ประชาชนไทยพึงได้
 3. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

ศูนย์ประกันสุขภาพได้มีการปรับโครงสร้างภายในจนเกิดเป็น 6 กลุ่มงานในปัจจุบัน ดังนี้

 1. กลุ่มงานทะเบียนข้อมูลและธุรการ 
 2. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก
 3. กลุ่มงานบริการผู้ป่วยในและผู้ป่วยฉุกเฉิน
 4. กลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์
 5. กลุ่มงานบริหารจัดการรายโรคเฉพาะ
 6. กลุ่มงานลงทะเบียนและเรียกเก็บค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ 

การให้บริการของฝ่าย

 1. ดำเนินการให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ตามสิทธิที่พึงได้รับ ขึ้นทะเบียนออกบัตร ประสานงาน ส่งต่อให้ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพ  
 2. พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้ได้รับบริการตามสิทธิ ด้วยความถูกต้อง ประกอบไปด้วยสิทธิต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
  2.1 สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า 
  2.2 สิทธิประกันสังคม
  2.3 สิทธิตามพระบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถ พ.ร.บ.
  2.4 สิทธิแรงงานต่างด้าว
  2.5 สิทธิบุคคลผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ
  2.6 สิทธิอื่นตามข้อตกลง เช่น ราชกรีฑาสโมสร การยางแห่งประเทศไทย 
 3. ให้การบริการแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้เข้าถึงอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมทุกสิทธิ
 4. ดำเนินการตรวจสอบรับรองสิทธิ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ
 5. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายใน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการเงิน บัญชีรับ-จ่ายของโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 7. ลงทะเบียนและเรียกเก็บค่าชดเชยบริการทางการแพทย์ ในโครงการสิทธิประกันสุขภาพต่าง ๆ
 8. ทบทวน ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 9. เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านงานศูนย์ประกันสุขภาพ
 10. ให้ความรู้ ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานหลักประกันสุขภาพ แก่บุคลากรภายในและภายนอก
 11. ให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยนอก

 • อาคาร ภปร ชั้น G ช่อง 1 – 5 (ผู้ป่วยทั่วไป) เวลา 07.00 – 16.00 น.
 • อาคารล้วน – เพิ่มพูล ว่องวานิช ชั้น 1 (ผู้ป่วยคลินิกมะเร็ง) เวลา 07.00 – 16.00 น.
 • อาคาร ส.ธ. (ผู้ป่วยคลินิกจักษุ ผู้ป่วยคลินิกสูงอายุ) 07.00 – 16.00 น.
 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M เวลา 07.00 – 16.00 น.

กลุ่มงานบริการผู้ป่วยใน

 • อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น M (เฉพาะนอกเวลา วันเสาร์ – อาทิตย์) 08.00 – 24.00 น.
 • อาคาร ภปร ชั้น M เวลา 08.00 – 16.00 น.

กลุ่มงานทะเบียนข้อมูลและธุรการ

 • อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ศูนย์ประกันสุขภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น.

กลุ่มงานบริหารจัดการข้อมูลทางการแพทย์

 • อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ศูนย์ประกันสุขภาพ เวลา 08.00 – 16.00 น.

กลุ่มงานบริหารจัดการโรคเฉพาะ

 • อาคารธนาคารกรุงเทพ ชั้น 1 เวลา 08.00 – 16.00 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ประกันสุขภาพ
อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4746 , 02 256 5477