ศูนย์ประกันสุขภาพ

Health Insurance Center

ตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ที่มารับบริการ

นับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ศูนย์ประกันสุขภาพ เริ่มให้บริการด้านสิทธิประโยชน์ในระบบประกันสุขภาพ โดยได้รับการจัดตั้งขึ้นตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านการเงินการคลัง เพื่อให้องค์กรมีความคล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีประสิทธิภาพทางการเงิน โดยแรกเริ่มนั้นประกอบไปด้วย 3 หน่วยงานหลัก ได้แก่ งานบริหารงานประกันสุขภาพ งานทบทวนการใช้ทรัพยากร และงานข้อมูลและแผนงาน ซึ่งในเวลาต่อมางานข้อมูลและแผนงานได้พัฒนาแยกออกไปเป็นศูนย์ข้อมูลและต้นทุน  แต่ด้วยจำนวนผู้ใช้สิทธิประกันสุขภาพมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ตามการขยายงานด้านบริการของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำให้ศูนย์ประกันสุขภาพมีภารกิจเพิ่มตามในอีกหลายด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการมีความคล่องตัวขึ้น

ศูนย์ประกันสุขภาพ มีหน้าที่ให้บริการตรวจสอบสิทธิการรักษาของผู้ป่วยที่มารับบริการ ประสานงานเชื่อมโยงการใช้สิทธิรักษาพยาบาลในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และสิทธิประกันสังคม ทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลจากต้นสังกัด และงานทบทวนข้อมูลทางการใช้ทรัพยากรและสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ โดยยึดมั่นในหลักการดูแลผู้ป่วยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ครอบคลุมกาย จิต สังคมและเศรษฐกิจ ให้ผู้ป่วยทุกคนได้เข้าถึงสิทธิประกันสุขภาพ ตลอดจนได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามที่ผู้ป่วยอันพึงจะได้รับอย่างเท่าเทียมกัน

นอกจากนี้ยังมีรางวัลเกียรติยศจากหน่วยงานภายนอก เป็นสิ่งยืนยันถึงประสิทธิภาพการให้บริการศูนย์ประกันสุขภาพ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ได้เป็นอย่างดี อาทิ

 1. รางวัล สปสช. สำหรับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการรับส่งต่อการรักษาผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พ.ศ. 2548
 2. รางวัลสินไหมอัตโนมัติ e-claim award 2011 เพื่อการรักษาพยาบาลและการจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ประสบภัยจากรถอย่างมีประสิทธิภาพเป็นโรงพยาบาลที่มีการใช้ระบบสินไหมอัตโนมัติดีเด่นระดับภาคกลาง อันดับ 2
 3. รางวัลสถานพยาบาลในดวงใจประจำปี 2559 สถานพยาบาลที่ให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานประกันสังคม รางวัลพิเศษ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ตลอดระยะเวลากว่า 1 ทศวรรษ ที่ศูนย์ประกันสุขภาพ ได้ให้บริการผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์ประกันสุขภาพยังมีความมุ่งมั่น ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานบริการอย่างต่อเนื่อง มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเสริม เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และสะดวกสบายต่อผู้มารับบริการสูงสุด จนสามารถให้บริการผู้ป่วยในทุกสิทธิอย่างครบวงจร (one stop service)  

ศูนย์ประกันสุขภาพ  ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่ ตามมติอนุมัติปรับโครงสร้างหน่วยงาน เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ดังนี้

 1. งานลงทะเบียนสิทธิโรงพยาบาลต้นสังกัด รพ.จุฬาลงกรณ์
 2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลภาครัฐ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 3. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 4. โครงการให้บริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 5. โครงการให้บริการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

ค่านิยม / อุดมการณ์ร่วม / วัตถุประสงค์

 1. บริการดูแลประชาชนให้มีหลักประกันสุขภาพอย่างถูกต้องและเท่าเทียม
 2. พิทักษ์สิทธิประโยชน์เกี่ยวกับสุขภาพที่ประชาชนไทยพึงได้รับ
 3. ให้บริการด้วยความรวดเร็ว  ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความพึงพอใจทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

ภารกิจหลักของหน่วยงาน

 1. ดำเนินการให้ประชาชนมีหลักประกันสุขภาพ ตามสิทธิที่พึงได้รับ ขึ้นทะเบียนออกบัตร ประสานงาน ส่งต่อให้ได้รับสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
 2. พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้ได้รับบริการตามสิทธิ ด้วยความถูกต้อง ประกอบไปด้วยสิทธิต่างๆดังต่อไปนี้
  • สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า
  • สิทธิประกันสังคม
 3. ให้การบริการแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพ ให้เข้าถึงอย่างเสมอภาคและเป็นธรรมทุกสิทธิ
 4. ดำเนินการตรวจสอบรับรองสิทธิ และให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้มีหลักประกันสุขภาพและสิทธิประกันสังคม
 5. ลงทะเบียนย้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า(301)และย้ายสิทธิประกันสังคม ให้แก่เจ้าหน้าที่และครอบครัวเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 6. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาล
 7. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อระบบการเงิน บัญชีรับ-จ่ายของโรงพยาบาล ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 8. ทบทวน ประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล การใช้ทรัพยากรทางการแพทย์ทั้งระบบ เพื่อปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 9. เป็นศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารด้านงานศูนย์ประกันสุขภาพ
 10. ให้ความรู้ ประกาศ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ งานหลักประกันสุขภาพ แก่บุคคลากรภายในและภายนอก
 11. ให้คำปรึกษา รับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของผู้รับบริการ

การให้บริการของศูนย์ประกันสุขภาพ

 1. งานบริหารรายโรคเฉพาะและงานเรียกเก็บค่าชดเชยในระบบประกันสุขภาพ/ประกันสังคมและสิทธิการรักษาต่างๆ
  1. บริหารจัดการผู้ป่วยสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าในโครงการต่างๆดังนี้
   • ผู้ป่วยโครงการปลูกถ่ายไต ตั้งแต่ก่อนปลูกถ่ายไต ระหว่างปลูกถ่าย และหลังปลูกถ่ายไต
   • ผู้ป่วย HIV
   • ผู้ป่วยโรคเลือด
   • ผู้ป่วยวัณโรคคลินิกโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจ
   • ผู้ป่วยโรคอื่นๆที่กำหนดเพิ่มขึ้นในอนาคต
  2. บริหารจัดการผู้ป่วยสิทธิประกันสังคมในโครงการต่างๆดังนี้
   • โครงการปลูกถ่ายไต
    • จัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยประกันสังคมกรณีส่งต่อ ผู้ป่วยนอก/ ใน กรณี (High cost)จากโรงพยาบาลต้นสังกัด
   • จัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลตาม Protocol  
   • จัดเตรียมเอกสารเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกกรณีทุพพลภาพและกรณีฉุกเฉิน
   • ลงทะเบียนรับยาFactorผู้ป่วยฮีโมฟีเลีย 
   • โครงการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต(ไขกระดูก)
   • โครงการผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะกระจกตา สิทธิประกันสังคม
  3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บค่าบริการรักษาพยาบาลภาครัฐโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ จำนวน 11 โครงการ 
  4. โครงการให้บริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ สิทธิประกันสังคม
  5. โครงการตรวจสุขภาพประจำปี สิทธิประกันสังคม โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
 2. งานลงทะเบียนดูแลสิทธิต้นสังกัด
  1. ลงทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย
   • ให้บริการผู้มีสิทธิในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า แก่ แพทย์ พยาบาล  เจ้าหน้าที่สภากาชาดไทย และครอบครัว
   • นิสิตคณะแพทยศาสตร์ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นักศึกษาพยาบาลและ เจ้าหน้าที่บำนาญ  ให้คำปรึกษา คำแนะนำ ตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ผ่านทางโทรศัพท์และผู้มาติดต่อด้วยตัวเอง
  2. ลงทะเบียนเปลี่ยนแปลงบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล สิทธิประกันสังคมสำหรับเจ้าหน้าที่สภากาชาดไทยสังกัดกองโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์และครอบครัว ตามนโยบายผู้บริหารในวาระการบริหาร นั้นๆ
   • ให้คำปรึกษาและอธิบายสิทธิประโยชน์อันพึงได้รับในการเลือกสถานพยาบาล รพ.จุฬาลงกรณ์เป็นสถานพยาบาลหลัก ตามระเบียบสำนักงานประกันสังคมกำหนดไว้

ผศ.นพ.ภาณุวัฒน์   ชุติวงศ์
รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

หัวหน้าศูนย์ประกันสุขภาพ

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ศูนย์ประกันสุขภาพ
อาคารภปร ชั้น G ช่องบริการ 20-22

วัน เวลา และสถานที่ให้บริการ

งานบริการจัดการข้อมูลทางการแพทย์

อาคาร ภปร ชั้น G ช่องบริการ 20 เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4753 

งานทะเบียนข้อมูลและธุรการ

อาคาร ภปร ชั้น G  ช่องบริการ 21 เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4746  

งานลงทะเบียนดูแลสิทธิต้นสังกัด รพ.จุฬาลงกรณ์ (301)

อาคาร ภปร ชั้น G  ช่องบริการ 21    เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4746  

งานเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลประกันสังคม

อาคาร ภปร ชั้น G  ช่องบริการ 21    เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4746  

งานลงทะเบียนและเรียกเก็บโครงการประกันสุขภาพ

อาคาร ภปร ชั้น G  ช่องบริการ 22    เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 4185  

โครงการให้บริการการดูแลผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์

อาคาร ภปร ชั้น G ช่องบริการประตูข้างช่องเบอร์ 19 เวลา 08.00-16.00น.
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2256 5022  

โครงการให้บริการการดูแลผู้ป่วยวัณโรค

อาคารจงกลนี วัฒนวงศ์ ชั้น 1 ศูนย์ประกันสุขภาพ เวลา 08.00-16.00น.
โทรศัพท์ 0 2256 5454