ฝ่ายเวชภัณฑ์

Medical Supply Department

ดูแลเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพ
ด้วยมาตรฐาน และความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ฝ่ายเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นหน่วยงานที่มีมาตั้งแต่ครั้งเปิดโรงพยาบาล เดิมเรียกว่า “พแนกคลังยา” มีนายแพทย์ปอย รักษาสุข ซึ่งจบการศึกษาและได้ประกาศนียบัตรแพทย์รุ่นที่ 20 ของโรงเรียนราชแพทยาลัย โรงพยาบาลศิริราชเมื่อปี พ.ศ. 2457 รักษาการตำแหน่งหัวหน้า มีห้องผสมยา ซึ่งมียาฝรั่งต่าง ๆ ทั้งที่ผสมแล้วและยังไม่ได้ผสม กับมีห้องปรุงยาชนิดต่าง ๆ ไว้ใช้ที่ชั้นล่าง และห้องคลังยาอยู่ชั้นใต้ดินของตึกว่าการ (อาคารอำนวยการ)

ต่อมาฝ่ายได้ย้ายไปอยู่ตึกจักรพงษ์ชั้นล่างเมื่อปี พ.ศ. 2468 และเมื่อโรงเรียนการแพทย์ทหารบกกับสโมสรได้ย้ายออกไปจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เมื่อปี พ.ศ. 2475 จึงได้ย้ายเอาคลังยาเวชภัณฑ์และห้องยาน้ำ (ซึ่งผสมยาครั้งละมาก ๆ) ไปอยู่ที่ตึกซักฟอกแทน โดยแบ่งใช้คนละซีกกับหน่วยซักฟอก ในปี พ.ศ. 2504  ได้มีการสร้างตึกเวชภัณฑ์หลังตึกจักรพงษ์ และได้ย้ายฝ่ายมาอยู่ ณ ตึกหลังใหญ่นี้ ต่อมาได้มีการสร้างตึกคลังเวชภัณฑ์ เพิ่มขึ้นอีกทางด้านหลังในแนวเดียวกับตึกวชิรุณหิศ และได้เปิดใช้เป็นที่ทำงานของฝ่ายเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2507 เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ. 2563

นอกจากนี้ฝ่ายเวชภัณฑ์ยังได้มีการเปลี่ยนชื่อฝ่ายรวมทั้งสิ้น 6 ครั้ง  คือ

 1. พแนกคลังยา
 2. แผนกคลังเวชภัณฑ์
 3. แผนกเวชภัณฑ์
 4. แผนกยาและเวชภัณฑ์
 5. แผนกเวชภัณฑ์
 6. ฝ่ายเวชภัณฑ์

โดยมีรายชื่อหัวหน้าฝ่าย ดังนี้

1. นายร้อยโทปอย รักษาสุข

หัวหน้าพแนกคลังยา

2. พ.ต.หลวงการุณดิสานุราษฎร์

หัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์

3. นายประเสริฐ เสนาลักษณ์

หัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์

4. พ.ท.หลวงฉัตร พลรักษ์

รักษาการหัวหน้าแผนกคลังเวชภัณฑ์

5. นายประเสริฐ ปริญญาตร

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์

6. นางกอบกาญจน์ ยุตตะทัต

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์

7. พ.ท.หลวงประจักษ์เวชสิทธิ์

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์

8. นางสมศรี  สุมนดิษย์

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์

9. นางเพ็ญพิศ  ช่วยชู

หัวหน้าแผนกยาและเวชภัณฑ์

10. นางสุนันทา ลัทธิวงศกร

หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

11. นายวิพัฒน์  แสงทอง

หัวหน้าแผนกเวชภัณฑ์

เจตจำนง 

เป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยคุณภาพ และมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับขององค์กร

ภาระหน้าที่

ให้บริการด้านเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ที่ได้คุณภาพ และมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ โดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง


ฝ่ายเวชภัณฑ์ แบ่งเป็น 4 หน่วยงานย่อย ได้แก่

1. หน่วยธุรการและบัญชี

มีหน้าที่รวบรวมสถิติต่าง ๆ  รับ – ส่งเอกสาร บันทึกการลาหยุดเจ้าหน้าที่ และดำเนินการจัดซื้อโดยประกวดราคา สอบราคา ตกลงราคา และวิธีพิเศษ ของเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ งานซ่อมเครื่องมือแพทย์นำส่งงบใบสำคัญของเงิน งบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินทุนหมุนเวียนค่าขายเวชภัณฑ์

2. หน่วยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

มีบทบาทหน้าที่ในการจัดซื้อจัดหาเครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวินิจฉัยต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริการทางการแพทย์ รวมไปถึงการจัดทำทะเบียน สินทรัพย์และการปรับปรุงฐานข้อมูลเครื่องมือแพทย์ในโรงพยาบาลให้เป็นปัจจุบัน

3. หน่วยคลังเวชภัณฑ์  

มีบทบาทหน้าที่ในการรับและจัดเก็บเวชภัณฑ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้ จ่ายให้กับหน่วยงาน รักษาพยาบาลต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการและหน่วยงานสนับสนุนบริการ เพื่อใช้ในการตรวจ รักษา ผู้ป่วยของโรงพยาบาล

4. หน่วยจ่ายเวชภัณฑ์

ทำหน้าที่จัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ และให้บริการเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ตลอดจนการจัดทำฐานข้อมูลเวชภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการรักษา การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล และงานสนับสนุนบริการอื่น ๆ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยย่อย ได้แก่

4.1  ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน
4.2 ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก
4.3 ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ

ภญ.อภิญญา วิจิตรเมฆทอง
หัวหน้าฝ่ายเวชภัณฑ์

การให้บริการของฝ่าย

ฝ่ายเวชภัณฑ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดให้บริการงานด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ให้บริการจัดซื้อจัดหาเวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ และเครื่องมือตรวจวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ให้เป็นตามระเบียบสภากาชาดไทย
  และทันท่วงทีต่อการใช้งาน ในราคาที่เหมาะสมและคุณภาพดี
 2. ให้บริการจ่ายเวชภัณฑ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในโรงพยาบาล เพื่อใช้ในงานบริการ
 3.  ให้บริการจ่ายเวชภัณฑ์แก่ผู้ป่วยที่มารับบริการ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก
 4. จัดทำทะเบียนสินทรัพย์ด้านเครื่องมือแพทย์ของโรงพยาบาล
 5. ให้บริการด้านข้อมูลเวชภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

หน่วยธุรการและบัญชี

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคารจอดรถ 3 ชั้น 11

หน่วยสนับสนุนครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคารจอดรถ 3 ชั้น 11

หน่วยคลังเวชภัณฑ์

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 3

ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยใน

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
วันอาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.30 น อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 3

ห้องจ่ายเวชภัณฑ์ผู้ป่วยนอก

วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น. อาคาร ภปร ชั้น 3

ร้านเวชภัณฑ์คุณภาพ

วันจันทร์ – เสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายเวชภัณฑ์
อาคารจอดรถ 3 ชั้น 11

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4388