ฝ่ายจักษุวิทยา

Department of Ophthalmology

เพื่อให้คนไทยได้รับการดูแลเรื่องสายตาอย่างครบวงจรและมีคุณภาพสูงสุด

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เริ่มต้นขึ้น นับตั้งแต่มีมติเปลี่ยนสถานะแผนกวิชาจักษุวิทยาเป็นฝ่ายจักษุวิทยา ในปี พ.ศ. 2511 จากนั้นทางฝ่ายยังได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วย ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน และห้องผ่าตัดให้ทันสมัย โดยฝ่ายจักษุวิทยาได้มีการเพิ่มจำนวนห้องผ่าตัดเป็น 8 ห้อง สำหรับหอผู้ป่วยใน ปัจจุบันได้ย้ายมาที่อาคาร
ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ และแผนกผู้ป่วยนอก ได้ย้ายมาประจำการอยู่ ณ อาคาร ส.ธ. นอกเหนือจากการปรับสถานที่เพื่อให้รองรับกับจำนวนผู้มารับบริการที่เพิ่มขึ้นแล้ว เรายังได้มีการพัฒนาความพร้อมของอุปกรณ์ และเทคโนโลยีต่าง ๆ เพื่อให้สามารถรองรับผู้ป่วยโรคตาที่มีความซับซ้อนมากขึ้นด้วย ในส่วนของธุรการของฝ่าย ปัจจุบันตั้งอยู่ที่อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16

สำหรับความภาคภูมิใจของฝ่าย คือ การได้รับรางวัลและประกาศเกียรติคุณหน่วยงานเครือข่ายช่วยการจัดหาและบริการดวงตาด้าน “การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตามากที่สุดประจำปี” จากสภากาชาดไทยและหน่วยงานเครือข่าย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 เป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน

เจตจำนงและภาระหน้าที่

เป็นสถาบันจักษุวิทยา ที่บูรณาการบริการ วิจัย และการเรียนการสอน เพื่อเป็นต้นแบบด้านจักษุวิทยาในระดับนานาชาติ


ฝ่ายจักษุวิทยา มีการแบ่งหน่วยย่อยออกเป็น 9 หน่วย ได้แก่

 1. หน่วยกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา
 2. หน่วยต้อหิน
 3. หน่วยจอประสาทตาและวุ้นตา
 4. หน่วยจักษุวิทยาตกแต่งและเสริมสร้าง
 5. หน่วยจักษุวิทยาเด็กและกล้ามเนื้อตา
 6. หน่วยจักษุประสาทวิทยา
 7. หน่วยจักษุวิทยาภูมิคุ้มกันและการอักเสบ
 8. หน่วยเลนส์สัมผัสและสายตาเลือนราง
 9. หน่วยจักษุพยาธิวิทยา

และยังมีศูนย์ที่ดำเนินงานภายใต้การดูแลของภาควิชา อีก 2 ศูนย์ ได้แก่

 1. ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการให้บริการการใช้สเต็มเซลล์ในการรักษาโรคกระจกตา

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
หัวหน้าฝ่ายจักษุวิทยา

การให้บริการของฝ่ายจักษุวิทยา

ฝ่ายจักษุวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีทีมจักษุแพทย์ บุคลากร และเทคโนโลยีชั้นนำที่มีความพร้อมมากที่สุดในระดับประเทศ และในระดับภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคขั้นสูงในการผ่าตัดต้อกระจก การพัฒนาการรักษาด้านจอประสาทตา การพัฒนาอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาต้อหิน และเทคโนโลยีในการรักษาต่าง ๆ เช่น การรักษาโรคกระจกตาด้วยสเต็มเซลล์ เป็นต้น นอกจากนี้ ฝ่ายจักษุวิทยายังได้ร่วมก่อตั้งหน่วยประสาทศาสตร์ โดยผนึกกำลังกันระหว่างสาขาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาทอื่น ๆ เพื่อยกระดับการรักษาในโรคที่เกี่ยวข้องกับประสาทให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยังได้มีการจัดตั้งทีมหน่วยวิจัยต้อหิน และหน่วยวิจัยจอประสาทตา ที่ได้รับการสนับสนุนจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนางานวิจัยและต่อยอดงานบริการออกสู่สังคมอีกด้วย

ด้านการศึกษาและฝึกอบรม ทางฝ่ายมีความพร้อมด้านการเรียนการสอนเพื่อผลิตจักษุแพทย์ที่มีคุณภาพสำหรับประเทศไทย และจักษุแพทย์เฉพาะทางอีก 6 สาขา มีการ
เตรียมความพร้อมสู่เป้าหมายที่จะเป็นผู้นำด้านจักษุวิทยาในระดับภูมิภาค โดยมีแผนที่จะจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมการผ่าตัดในระดับสูง พร้อมทั้งเปิดโครงการอบรมในระดับนานาชาติเพื่อประกาศตัวเป็น International Training Center ในด้านเทคโนโลยีตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดผู้ป่วยทางจักษุ

นอกจากเป้าประสงค์ที่จะยกระดับสู่ความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคแล้ว มิติของการรับใช้สังคมก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญเช่นเดียวกัน โดยทางฝ่ายได้เล็งเห็นความสำคัญของการออกหน่วยให้บริการรักษา ทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ โดยร่วมกับสภากาชาดไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือที่ประเทศภูฏาน 2 ปีติดต่อกัน


วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

แผนกการให้บริการผู้ป่วยนอก (Out Patient Department : OPD)

อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13 และ 14
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
ติดต่อทำนัด เลื่อนนัด สอบถามการบริการการรักษา
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 70102 (ชั้นล่าง) , 71301 (ชั้น 13) , 71401 (ชั้น 14)

ห้องผ่าตัดเล็ก (Minor Operating Theater)

อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 13.00 – 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71401

ห้องผ่าตัดหลัก        

อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 8 โซฺน B
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 80825

หน่วยให้บริการนัดผ่าตัดแบบผู้ป่วยนอก (Ophthalmic Ambulatory Care Unit)

อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 13
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 71309

หอผู้ป่วยใน                      

อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 15 โซน A
เวลาเยี่ยมผู้ป่วย ทุกวัน เวลา 10.00 – 20.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81506 และ 81507

คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ            

อาคาร สธ.(ศูนย์ผู้สูงอายุ) ชั้น 14
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.00 น.
และ เสาร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 12.00 น.
ติดต่อทำนัด เลื่อนนัด สอบถามการบริการการรักษา
เบอร์โทร 02-256-5197

ศูนย์เลเซอร์สายตาจุฬาฯ

อาคาร ภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 18 โซน C
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
เบอร์โทร 02-256-4000 ต่อ 81875, 064-180-6908

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (การเรียนการสอน)

อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16
ให้บริการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
ติดต่อ สมัคร Resident, Fellow โทร 02-256-4000 ต่อ 61637,
ติดต่อ Elective นักศึกษาแพทย์ โทร. 02-256-4000 ต่อ 61634,
ติดต่อ Elective แพทย์ประจำบ้าน โทร. 02-256-4000 ต่อ 61632,

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

ฝ่ายจักษุวิทยา 
อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ ชั้น 16

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

02 256 4000 ต่อ 61632-37

เว็บไซต์หน่วยงาน