กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

Building Management and Utilities Division

บริหารและจัดการอาคาร สถานที่ ระบบประกอบอาคาร
ให้มีความพร้อมใช้และมีความปลอดภัย

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นกลุ่มงานที่ทำหน้าที่บริหาร และจัดการอาคาร สถานที่ และระบบประกอบอาคาร ให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้อยู่เสมอ และมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน เพื่อสนับสนุนการให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก และปลอดภัยต่อผู้ป่วย ผู้มาใช้บริการ และบุคลากร

ภาระหน้าที่

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภาระหน้าที่ ดังนี้

 1. มีพื้นที่และระบบสำรองที่เพียงพอ
 2. มีระบบควบคุม-ติดตาม-สั่งการ ที่มีประสิทธิภาพ
 3. มีระบบป้องกันที่พร้อมรับมือกับสถานการณ์ภัยพิบัติ
 4. มีการดูแล ปรับปรุงระบบ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
 5. มีสถานที่บริการ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอ เหมาะสม
 6. มีระบบบริการและอำนวยความสะดวกที่เหมาะสม
 7. มีเส้นทางที่ต่อเนื่อง ง่ายต่อการสัญจร และหาจุดหมาย

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค ประกอบด้วย 4 หน่วยงานย่อย ดังนี้

 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1
 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2
 • งานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
 • งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร

การให้บริการ

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย มีภารกิจหลัก เพื่อตอบสนองการดำเนินงานต่าง ๆ ของโรงพยาบาล ดังนี้

 1. จัดการและอำนวยการใช้อาคาร 
 2. วางแผนและจัดการงานบำรุงรักษา 
 3. จัดการคุณภาพงานบริการอาคาร 
 4. จัดการความปลอดภัย การรักษาความมั่นคงปลอดภัย และมาตรฐานอาคาร

วัน/เวลา และสถานที่ให้บริการ

 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12  
 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2
  วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ อาคาร ส.ธ. ชั้น 17 
 • งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร
  กองรักษาการณ์ ให้บริการ 7 วัน ตลอด 24 ชม.
 • งานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค
  ให้บริการ 7 วัน ตลอด 24 ชม. ณ อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 3 

ข้อมูลติดต่อ

ชื่อฝ่าย/ศูนย์

กลุ่มงานบริหารอาคารและสาธารณูปโภค

เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน

 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ชั้น 12  
  ติดต่อ 02 256 4000 ต่อ 81204
 • ศูนย์บริหารงานกายภาพอาคารพิเศษ 2 อาคาร ส.ธ. ชั้น 17   
  ติดต่อ 02 256 4000 ต่อ 71715
 • งานรักษาความปลอดภัยและงานจราจร กองรักษาการณ์ 
  ติดต่อ 02 256 5000
 • งานวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารอุปการเวชชกิจ ชั้น 3
  ติดต่อ 02 256 4000 ต่อ 92051

เบอร์โทรศัพท์แจ้งซ่อม


พื้นที่รับผิดชอบ


เบอร์โทรศัพท์
ในเวลาราชการ


เบอร์โทรศัพท์
นอกเวลาราชการ


อาคาร ภปร

54965496

อาคาร สก.

49004900

อาคารอุปการเวชชกิจ

9205192053

อาคาร ส.ธ. (ผู้สูงอายุ)

7010570105

ช่างโทรศัพท์

43724372

ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

43274327

ช่างลิฟต์
*นายธารัตน์ เม่นขำ

4508
4508
089- 233-6907

อาคารพื้นราบ
*งานระบบ, ไฟฟ้า
*งานประปา


4507
4243

4506, 4507
4507