รับมอบพื้นที่ โครงการปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ

หม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายการจัดหารายได้ และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายบริการ และ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมะรัตน์ หัวหน้าศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมพิธีรับมอบ พื้นที่ในโครงการ ปรับปรุงพื้นที่ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้า และและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดย มูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย มูลค่า 2,400,000 บาท มี คุณมนัส สรรค์คุณากร ในนามคณะกรรมการ มูลนิธิพีซีเอส เพื่อการพัฒนาสังคมในประเทศไทย ร่วมส่งมอบ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2560  ณ ชั้น 14 อาคาร สก