โครงการ Medication Safety Issue ปี 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดกิจกรรมโครงการ Medication Safety Issue ปี 2565 เรื่อง Medication Reconciliation รณรงค์เพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ให้เกิดความปลอดภัยด้านยาทั้งของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

คณะกรรมการพัฒนาระบบยา คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ร่วมมือกับทีมสหสาขาวิชาชีพ จัดประชุม อบรม สร้างความตระหนักในความปลอดภัยของการดูแลผู้ป่วยเรื่องของการใช้ยา และพัฒนาระบบยา มีการกำหนดแนวทาง กำกับดูแล ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนในด้าน Medication Safety เพื่อให้เป็นมาตรการป้องกันหรือลดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จากการใช้ยาซึ่งอาจเป็นอันตรายร้ายแรงกับผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์การอนามัยโลกและกระทรวงสาธารณสุข ที่ให้ความสำคัญและมุ่งเน้นในเรื่องนี้