วันฮีโร่บริจาค โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในการแถลงข่าว วันฮีโร่บริจาค โครงการ “กระตุกหัวใจ Virtual Run” โดยแถลงความสำเร็จของโครงการวิ่งกระตุกหัวใจ 2,000,000 กิโลเมตร พร้อมขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนเห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย และเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ หรือ AED ช่วยชีวิตผู้ป่วย โดยจัดกิจกรรมหารายได้เพื่อนำไปจัดซื้อเครื่อง AED ส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตไปยังส่วนภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ และได้รับการตอบรับอย่างดีทั้งจากฮีโร่นักวิ่ง และฮีโร่ผู้ใจบุญสนับสนุนเงินโครงการฯ

ทั้งนี้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม Virtual Run Challenge ซึ่งเป็นกิจกรรมคู่ขนานที่ช่วยกระตุ้นยอดเงินบริจาคให้เพิ่มขึ้น โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ รองคณบดี ฝ่ายวางแผนและพัฒนา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ รศ.นพ.รัฐพลี ภาคอรรถ รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร เป็นผู้แทนหน่วยงานให้การสนับสนุนกิจกรรม และรับมอบเงินบริจาคเพื่อร่วมโครงการ เมื่อวันจันทร์ที่ 4 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารอุปการเวชชกิจ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย