แถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM”

คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม เหรัญญิกสภากาชาดไทย เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “กระตุกหัวใจ Virtual 2,000,000 KM” เพื่อหารายได้ในการจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) เพื่อส่งต่ออุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนไปยังชุมชนต่างๆ อาทิ โรงเรียน , สนามกีฬาต่างๆ , หน่วยงานและองค์กรต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลัน โดยการวิ่งแบบ Virtual Run เป็นการวิ่งแบบเก็บระยะทางให้ได้ 2,000,000 กิโลเมตร โดยมีผู้บริหารสภากาชาดไทย ผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศิลปินดารา และนักวิ่งเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สวนลุมพินี