เสวนาวิชาการ โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต RRS Day

ศ.นพ.สมรัตน์ จารุลักษณานันท์ หัวหน้าภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดงานเสวนาวิชาการ โครงการระบบการดูแลผู้ป่วยก่อนวิกฤต RRS Day ( Rapid Response System ) “เมื่อผู้ป่วยเป็นสุข บุคลากรก็สุขใจ” โดยวิทยากรทรงคุณวุฒิ ได้แก่ รศ.พญ.อรอุมา ชัยวัฒน์ ภาควิชาวิสัญญี คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ผศ.พญ.ยุดา สุธีรศานต์ สาขาวิชาระบบการหายใจและเวชบำบัดวิกฤตระบบหายใจ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล อ.พญ.วรวรรณ ศิริชนะ ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคทางการหายใจและภาวะวิกฤตทางการหายใจ โรงพบาลจุฬาลงกรณ์ และ นางสาวเทวีรัตน์ ฉวีวรรณ หัวหน้าหอผู้ป่วยพิเศษ 63 งานการพยาบาลผู้ป่วยใน คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1301 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์