โครงการ อบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) Signature Edition 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดอบรมเสริมทักษะและพัฒนาผู้บริหารหลักสูตร 7 อุปนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง (The 7 Habits of Highly Effective People) Signature Edition 4.0 ให้กับผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมี ศ.นพ.รื่นเริง ลีลานุกรม รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายบริการ เป็นประธานเปิดโครงการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบันชั้นนำในระดับนานาชาติและนำพาองค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างสัมฤทธิ์ผล ณ ห้องประชุม สดศรี วงศ์ถ้วยทอง ชั้น 18 อาคาร ภปร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย