อบรมวิชาการ Stroke in Clinical Practice 2019

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ร่วมกับ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย จัดการอบรมวิชาการสำหรับแพทย์และพยาบาล เรื่อง Stroke in Clinical Practice 2019 “ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 1-5 เมษายน 2562 เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้เรื่องหลอดเลือดสมอง เสริมสร้างความรู้และความเข้าใจการดูแลผู้ป่วย ตลอดจนการป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น โดยมี ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดงาน ศ.พญ.นิจศรี ชาญณรงค์ หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ กล่าวรายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 ณ ห้องประชุม 1210 ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีผู้เข้ารับการอบรมรวมทั้งสิ้น 250 คน