ร่วมจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายากแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ด้านจีโนมิกส์และการแพทย์แม่นยำแห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชพันธุศาสตร์ สาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และเมแทบอลิซึม สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา และสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมกับ Care-for-Rare Foundation จากประเทศเยอรมนี ได้ตกลงร่วมกันในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ความเชี่ยวชาญโรคหายากแห่งแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สามารถนำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ และการประยุกต์ใช้ในทางการแพทย์เพื่อการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างยั่งยืน

โดยมี รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และคณบดี คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก รศ.พญ.สุชาดา ศรีทิพยวรรณ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ รศ.พญ.พรรณทิพา ฉัตรชาตรี สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา Prof. Dr. Christoph Klein, Head of Department of Pediatrics, Ludwig-Maximilians-University of Munich, Germany, co-founder of Care-for-Rare Foundation ศ.ดร.พญ.กัญญา ศุภปีติพร หัวหน้าสาขาวิชาเวชพันธุศาสตร์และเมแทบอลิซึม รศ.พญ.วรนุช จงศรีสวัสดิ์ หัวหน้าสาขาวิชาสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับ ผศ.พญ.นริศรา สุรทานต์นนท์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้และอิมมูนวิทยา ร่วมแถลงข่าวความร่วมมือ เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุม 1212 โซนบี ชั้น 12 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ ที่ผ่านมา