รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561

ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้รับโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา สังคม ประเทศชาติ และนานาชาติ  รางวัลโพธิจักร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 จากสมาคมสื่อมวลชนพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมนานาชาติ (สสพช.) โดยมี หม่อมเจ้าฑิฆัมพร ยุคล พระราชปนัดดา ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่พุทธมณฑล สำนักงานพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

รางวัลโพธิจักร มีวัตถุประสงค์เพื่อมอบให้แก่บุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ต่อสังคม ทั้งในระดับประเทศชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ปฏิบัติ ปฏิบัติชอบ เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นบุคคลน่ายกย่อง เป็นต้นแบบในทุกสาขาอาชีพ และเพื่อปลูกจิตสำนึกคนในสังคมให้เป็นผู้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์ มีคุณธรรม เป็นต้นแบบที่ดีต่อไป

โอกาสนี้ ผศ.(พิเศษ)นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ด้านภาพลักษณ์องค์กร ได้เป็นผู้แทน ศ.นพ.สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ในการเข้ารับประทานโล่รางวัลในครั้งนี้ด้วย